Η υπ αριθμ. 2/45/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 45

(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 2/19-2-2008)

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία ΄΄Σχολική Επιτροπή

Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου΄΄»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 19η Φεβρουαρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00, ύστερα από την αριθμ. 3675/14.2.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) και έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Ο Δήμαρχος που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.

Επίσης, κλήθηκαν νόμιμα με την ίδια πρόσκληση οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων 1) ο κ. Βασ. Λέκκας- Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου, 2) κ. Αν. Καραβοκύρης- Τ.Δ. Σολομού, 3) κ. Β. Ρούκης – Τ.Δ. Ξυλοκέριζας και 4) κ. Αν. Τσαγρής – Τ.Δ. Εξαμιλίων, οι οποίοι ήταν απόντες.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης, 4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 6) Ιωάννης Βορτελίνος, 7) Σταύρος Κεφάλας, 8) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 9) Ιωάννης Δικαίος, 10) Γεώργιος Φαρμάκης, 11) Παύλος Παππάς, 12) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, 17) Παναγιώτης Λουζιώτης, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Χρήστος Λιάπης, 20) Κωνσταντίνος Γιώτης, 21) Χαράλαμπος Κασίμης, 22) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης και 23) Γεώργιος Κουρούμπαλης.

Α π ό ν τ ε ς

1) Δημήτριος Φλεβάρης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Φώτης Τζαναβάρας και 4) Γεώργιος Δαλαμαρίνης.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1)Κ. Γιώτης και 2) Γ. Κουρούμπαλης.

Απόφαση: 45 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθ. Πρωτ. 24/4-12-07 έγγραφο του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου , περί σύστασης σχολικής επιτροπής.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σύμφωνα με την αριθμ. 84223/Δ4/22-8-2006 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας& Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1408/τ.Β΄/21-9-2006) ιδρύθηκε στο Δήμο Κορινθίων Μουσικό Γυμνάσιο το οποίο στεγάζεται και λειτουργεί σε κτίριο που βρίσκεται στο 77ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 § 1 του ΔΚΚ ο Δήμος για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας του ανωτέρω Γυμνασίου, πρέπει να προβεί στη σύσταση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων» .

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη: α) το αριθμ. 24/4-12-07 έγγραφο του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου , περί σύστασης σχολικής επιτροπής, β)την αριθμ. 84223/Δ4/22-8-2006 ΚΥΑ Οικονομίας& Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1408/τ.Β΄/21-9-2006), περί ίδρυσης του εν λόγω σχολείου, γ)την εισήγηση του κ. Προέδρου για τη σύσταση Ν.Π. του ανωτέρω σχολείου και δ) τις διατάξεις του άρθρου 243 Ν. 3463/2006 και του άρθρου 5 Ν. 1894/1990.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συνιστά ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου».

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι:

-η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αναλωσίμων υλικών, κλπ.,

-η εκτέλεση μικρών έργων για την επισκευή και συντήρηση των διδακτηρίων,

-η αποκατάσταση των φθορών και ζημιών των επίπλων, του εξοπλισμού και γενικά των διδακτηριακών εγκαταστάσεων,

-η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων και ο εφοδιασμός των σχολικών μονάδων με έπιπλα, σκεύη, βιβλία για τη σχολική βιβλιοθήκη και γενικά όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του και γενικότερα η λήψη όλων των μέτρων που κρίνονται αναγκαία για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Διοίκηση

Η Διοίκηση του Νομικού Προσώπου διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν. 3463/2006, του άρθρου 5 § 8 Ν. 1894/1990 και του άρθρου 16 Ν. 2539/1997, και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως εξής:

Ένας Δημοτικός Σύμβουλος- Πρόεδρος

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Εκπρόσωπος της μαθητικής κοινότητας

Ένας Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας

Πόροι του Νομικού Προσώπου είναι:

-η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου ποσού 4.000,00 €

-η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους,

-κάθε είδους εισφορές, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες κλπ.,

-εισπράξεις από το αντίτιμο των παρεχομένων πραγμάτων και

υπηρεσιών,

-πρόσοδοι από την περιουσία του.

Το Νομικό Πρόσωπο θα εκπροσωπείται ενώπιον των Δικαστηρίων και πάσης άλλης Δημόσιας Αρχής από τον Πρόεδρο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται από τον Αντιπρόεδρο .

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκύπτει ετήσια δαπάνη ποσού 4.000,00 €uro σε βάρος του προϋ/σμού του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2 / 45 / 2008-

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

 

Ακριβές Απόσπασμα

Κόρινθος 29– 2- 2008

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.