Εξέταση αιτήματος κατοίκων περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου για παύση λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών της περιοχής

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

 


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας, 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

 


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας.


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης και 5) Θ. Κουτσογκίλας.


 

 


 

Απόφαση:  190  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας


 

                           διάταξης «Εξέταση αιτήματος κατοίκων περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου για παύση λειτουργίας των ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών της περιοχής», έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 13953/13-6-2008 σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων κατοίκων της περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:


 

 


 

«Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι κάτοικοι της περιοχής Αγίου Γεωργίου Κορίνθου ζητούμε από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για ην άμεση παύση λειτουργίας (διακοπή άδειας τροφοδοσίας με ηλεκτρικό ρεύμα) των παράνομων όσο και εξαιρετικά επικίνδυνων ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών, που βρίσκονται αναρτημένοι (12 στον αριθμό) στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Κορίνθου και την άμεση απομάκρυνσή τους.  Τονίζεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται η τοποθέτηση και λειτουργία αναμεταδοτών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών εντός κατοικημένης περιοχής (νόμος 3431 του 2006 – ΦΕΚ 13/Α, αλλά και προηγουμένως ο νόμος 2328 παράγραφος 7).  Η λειτουργίας τους αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία όλων των κατοίκων της περιοχής και ιδίως των παιδιών.  Όπως έχει αποδειχτεί από μελέτες του παρελθόντος αλλά και όπως επιβεβαιώνεται δραματικά από την τελευταία πολυσέλιδη αναφορά του ειδικού κλάδου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (W.HO.), που έχει συσταθεί για τη μελέτη των επιδράσεων της υψηλής εντάσεως ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (όπως αυτά που προέρχονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς αναμεταδότες) σε όλα τα βιολογικά συστήματα, πρωτίστως δε στον άνθρωπο.  Στην αναφορά αυτή περιγράφεται ένας μεγάλος αριθμός βλαπτικών παρενεργειών, που ξεκινούν από επιδράσεις στο νευρικό σύστημα (διαταραχές ύπνου, ευερεθιστότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, αλλά και πιθανή εμπλοκή τους σε σκλήρυνση κατά πλάκας) και καταλήγουν στη συσχέτισή τους ακόμη και με μορφές καρκίνων.  Ιδίως, όσον αφορά τα παιδιά, πέραν των όσων προκύπτουν από την πρόσφατη αναφορά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, υπάρχουν πολλές παλαιότερες μελέτες, που δείχνουν ισχυρή συσχέτιση παιδικών κακοηθειών και έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από ραδιοτηλεοπτικούς αναμεταδότες, όπως για παράδειγμα η μελέτη στο Sutton της Αγγλίας που έδειξε μέχρι και διπλάσιο αριθμό περιπτώσεων λευχαιμίας, λεμφώματος και άλλων κακοηθειών σε παιδιά σε μια ακτίνα έως και 2 χιλιομέτρων από τη θέση ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών.  Εκτός αυτού, δευτερεύον, αλλά καθόλου ασήμαντο αποτελεί το γεγονός ότι ο ιστός, στον οποίο έχουν αναρτηθεί οι εν λόγω αναμεταδότες, είναι πεπαλαιωμένος και πιθανά εξαιρετικά επικίνδυνος για πρόκληση σοβαρού ατυχήματος – τραυματισμού τόσο των περίοικων όσο και των διαβατών, που ειδικά τις ημέρες εκκλησιασμού είναι πολυάριθμοι.


 

  Κατόπιν των ανωτέρω, καθίστανται σαφείς τόσο η προσωπική μας αγωνία όσο και η επιτακτική ανάγκη:  1)άμεσης διακοπής της λειτουργίας των αναμεταδοτών προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία όλων, αλλά ιδιαίτερα των παιδιών, 2)την άμεση μεταφορά τους σε ασφαλή απόσταση καθώς και την απομάκρυνση του επικίνδυνου ιστού στήριξης προς αποφυγή ατυχημάτων.»


 

 


 

  Στη συνεδρίαση παρευρίσκονταν ο κ. Μαρίνος, κάτοικος της περιοχής, και ο κ. Δημητριάδης Κυριάκος, εκπρόσωπος ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.


 

  Ο κ. Β. Κωνσταντογιάννης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει ότι μελέτησε λίγο το θέμα αυτό και διαπίστωσε ότι οι κεραίες αυτές δεν εκπέμπουν τέτοια ισχύ που να βλάπτει.


 

  Ακολούθως ο κ. Γ. Δαλαμαρίνης προτείνει να ζητήσει ο Δήμος γνωμοδότηση από το κέντρο «Δημόκριτος», η οποία θα είναι και έγκυρη.


 

  Ο κ. Δ. Φλεβάρης αναφέρει ότι οι σταθμοί λειτουργούν τις κεραίες αυτές χωρίς άδειες.  Γι΄ αυτό θα πρέπει να απευθυνθεί ο Δήμος στο συμβούλιο των ραδιοκεραιών και να γίνουν τα πάρκα στα Γεράνεια.


 

  Ο Αντιδήμαρχος κ. Ι. Ανδρέου προτείνει να στραφεί ο Δήμος προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την επίλυση του θέματος.


 

  Κατόπιν των ανωτέρω το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου προτείνει στο Σώμα να συνηγορήσουν στο ανωτέρω αίτημα των κατοίκων και να ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες την αποξήλωση των ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών, που παρανόμως έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή.  


 

 


 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το από 13-6-2008 αίτημα των κατοίκων της περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου, τις διατάξεις του Ν. 3431/2006 και το τροποποιητικό αυτού Ν. 3534/2007


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


 

 


 

            1.-Αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων της περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου για αποξήλωση των ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών, που παρανόμως έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή, ως δίκαιο και εύλογο και ζητά από τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αποξήλωση των παράνομων ραδιοκεραιών που έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.  


 

2.- Αναλαμβάνει  με δικά του συνεργεία  την  αποξήλωση των παραπάνω ραδιοτηλεοπτικών αναμεταδοτών, αν χρειαστεί.


 

 


 

 


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

 


 

 


 

 


 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 190 / 2008.-


 

 


 

 


 

     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 22-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ