Εξέταση αιτήματος κατοίκων Αρχ. Κορίνθου για την αποψίλωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας»

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

 


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας και 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

 


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας.


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης και 5) Θ. Κουτσογκίλας.


 

 


 

Απόφαση:  189  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας


 

                           διάταξης «Εξέταση αιτήματος κατοίκων Αρχ. Κορίνθου για την αποψίλωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας», έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 19-6-2008 σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων κατοίκων του Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:


 

 


 

«Παρακαλούμε να φροντίσετε για την αποψίλωση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί στην οικία Θεοφάνη Γιαμπουράνη του Αναστασίου εδώ και 12 χρόνια περίπου και που έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας στους κατοίκους της περιοχής.  Σας επισημαίνω ότι για την απομάκρυνση της ανωτέρω κεραίας συμφωνεί και ο ιδιοκτήτης συνυπογράφοντας την παρούσα αίτηση».


 

 


 

  Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι όντως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, πρέπει άμεσα ν΄ απευθυνθούμε στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την αποξήλωση της εν λόγω κεραίας.  Ο Δήμος αν χρειαστεί αναλαμβάνει την υποχρέωση με δικά του συνεργεία να αποξηλώσει τη συγκεκριμένη κεραία.  Επίσης,  θα ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος επικουρικά θα στηρίξει το αίτημα των κατοίκων, σε περίπτωση που η υπόθεση κριθεί στα Δικαστήρια.


 

  Κατόπιν πήρε το λόγο εκπρόσωπος των θιγομένων κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι παρευρίσκονταν στη συνεδρίαση, και ανέφερε ότι η τοποθέτηση και μακροχρόνια παραμονή της εν λόγω κεραίας έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα υγείας σε ανθρώπους που κατοικούν στη γύρω περιοχή.


 

  Στη συνέχεια ο κ. Λέκκας Β., Πρόεδρος Τ.Σ. του Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου, τονίζει ότι υπάρχει αίτημα των κατοίκων της περιοχής για αποψίλωση της κεραίας που βρίσκεται στην οικία του κ. Θεοφάνη Αναστ. Γιαμπουράνη.


 

  Ακολούθως ο Αντιδήμαρχος κ. Ανδρέου Ι. ανέφερε ότι ο Δήμος εξέτασε το θέμα αυτό, αφού γνωστοποιήθηκε με την αίτηση των κατοίκων.


 

 


 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη το από 19-06-2008 αίτημα των κατοίκων της περιοχής του Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου, τις διατάξεις του  άρθρου 63 του Ν. 3431/2006 και το τροποποιητικό αυτού Ν. 3534/2007


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


 

(συμπεριλαμβανομένης και της ψήφου του Προέδρου του Τ.Σ. Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου κ. Β. Λέκκα)


 

 


 

            1.-Αποδέχεται το αίτημα των κατοίκων της περιοχής που βρίσκεται στο Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου  ως δίκαιο και εύλογο και ζητά από τις συναρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αποξήλωση της παράνομης κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί στην οικία του κ. Θεοφάνη Αναστασίου Γιαμπουράνη στο Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου, διότι πραγματικά δημιουργεί προβλήματα υγείας στους κατοίκους της περιοχής.  


 

2.- Αναλαμβάνει  με δικά του συνεργεία  την  αποξήλωση της παραπάνω κεραίας, αν χρειαστεί και


 

3.- Την στήριξη, επικουρικά, με πληρεξούσιο δικηγόρο, σε περίπτωση  που το αίτημα των κατοίκων κριθεί στις αίθουσες του Δικαστηρίου.


 

 


 

 


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

 


 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 189 / 2008.-


 

 


 

 


 

     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 21-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


 

Leave a Comment