Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1 Σεπτεμβρίου 2019, 11:00 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κόρινθος, 27 Αυγούστου 2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ                        Αριθμ. Πρωτ.: 29448
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                         ΠΡΟΣ: …………….
                                  Δημοτικό Σύμβουλο
                                  Ενταύθα
                                          		
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρ64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικατα- στάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα - αίθουσα Δημοτικού Συμβου- λίου - (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος–Κόρινθος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διά- ταξης: 1.- Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2019 -2021 2.- Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2019-2021. 3.- Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2019-2021. 4.- Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2019-2021 5.- Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη περίοδο 2019-2021
Ο Προεδρεύων Σύμβουλος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Leave a Comment