Κατεδάφιση κεραιών κινητής τηλεφωνίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

 


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας και 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

 


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας και 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης και 5) Θ. Κουτσογκίλας.


 

 


 

Απόφαση:  191  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας


 

                           διάταξης «Κατεδάφιση κεραιών κινητής τηλεφωνίας», έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθμ. οικ.5573/19-6-2008 έγγραφο της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. της Ν.Α. Κορινθίας σχετικά με τη διάθεση συνεργείου κατεδάφισης από το Δήμο, προκειμένου να γίνει αποξήλωση των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, για τις οποίες έγινε η διαδικασία του Ν. 1337/83 περί αυθαιρέτων κατασκευών και πρέπει να εφαρμοστεί το αρθρ. 6 του ΠΔ 267/98.  Οι κεραίες αυτές είναι οι εξής:


 

Κεραία Vodafone – Λεωφ. Αθηνών, περιοχή Δέλτα


 

Κεραία Cosmote – Αρχαία Κόρινθος


 

Κεραία Wind – οδός Δαμασκηνού 26


 

Κεραία Vodafone – οδός Δαμασκηνού 26


 

Κεραία Wind – Λεωφ. Αθηνών 158.


 

 


 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 127/28-5-2008 Α.Δ.Σ., το υπ΄ αριθμ. οικ.5573/19-6-2008 έγγραφο της Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. και τις διατάξεις του  άρθρου 6 του ΠΔ 267/98


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


 

 


 

  Την διάθεση συνεργείου υπαλλήλων του Δήμου στη Δ/νση ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ. Ν.Α. Κορινθίας, προκειμένου να προβεί στην αποξήλωση των κάτωθι κεραιών κινητής τηλεφωνίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης:


 

Κεραία Vodafone – Λεωφ. Αθηνών, περιοχή Δέλτα


 

Κεραία Cosmote – Αρχαία Κόρινθος


 

Κεραία Wind – οδός Δαμασκηνού 26


 

Κεραία Vodafone – οδός Δαμασκηνού 26


 

Κεραία Wind – Λεωφ. Αθηνών 158.


 

 


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 191 / 2008.-


 

 


 

 


 

     Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ            ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 23-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ