Έγκριση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

 


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας και 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

 


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας.


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης και 5) Θ. Κουτσογκίλας.


 

 


 

Απόφαση: 192 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας


 

                           διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: α) την αριθμ. 66/18.3.2008 απόφαση του Συμβουλίου, περί έγκρισης πρακτικού ανάθεσης Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος β) την αριθμ. 99/21-4-2008 απόφαση του Συμβουλίου, περί καθορισμού διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου και γ) την μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού Α΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.


 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρέθεσε ενώπιον των μελών την εισήγηση του Προέδρου της Ομάδας Έργου κ. Ιωάννη Ανδρέου, Αντιδημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:


 

« Μετά από έλεγχο της μελέτης του στρατηγικού σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κορινθίων σας γνωρίζουμε ότι συμφωνούμε με τα αναφερόμενα σε αυτήν τόσο όσον αφορά την υφιστάμενη κατάσταση όσο και τον καθορισμό της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου μας.  Κατόπιν αυτών προτείνουμε η μελέτη να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου μας ώστε οι δημότες μας να μπορούν να εκφέρουν τις απόψεις τους μέσω του διαδικτύου και να καθοριστούν οι εξής συναντήσεις:


 

Συνάντηση επιτροπής με φορείς (προτεινόμενη ημερομηνία 21/7/08)


 

Ανοιχτή συνάντηση στο Θέατρο του Δημαρχείου (προτεινόμενη ημερομηνία 24/7/08)


 

Συνάντηση ομάδας έργου με Δήμαρχο και Αρχηγούς παρατάξεων (προτεινόμενη ημερομηνία 28/7/08)».


 

 


 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 203 έως και 207 του Ν. 3463/2006


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


 

 


 

Αποδέχεται την μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού (Α΄ ΦΑΣΗ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου έτσι όπως κατατέθηκε από την ομάδα έργου και αναφέρεται  τόσο στην υφιστάμενη κατάσταση , όσο και στο καθορισμό της στρατηγικής και των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων του Δήμου μας.


 

 


 

Να αναρτηθεί η μελέτη στην ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε οι δημότες να μπορούν να εκφέρουν τις απόψεις τους μέσω του διαδικτύου.


 

 


 

Να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες συναντήσεις


 

α) Συνάντηση επιτροπής με φορείς 


 

β) Συνάντηση ανοιχτή  στο θέατρο του Δημαρχείου


 

γ) Συνάντηση ομάδας έργου με Δήμαρχο και Αρχηγούς παρατάξεων


 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 192 / 2008


 

         Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ ΜΕΛΗ


 

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 25-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ