Έγκριση υψομετρικής μελέτης σχεδίου Μπαθαρίστρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

 


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας και 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

 


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας.


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

 


 

 


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης και 5) Θ. Κουτσογκίλας.


 

 


 

Απόφαση: 193  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της υψομετρικής μελέτης σχεδίου Μπαθαρίστρας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου α) την αριθμ. 154/2.8.1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 20.380/12.11.1993 όμοια του Νομάρχη Κορινθίας, περί ανάθεσης της μελέτης στα συμπράττοντα μελετητικά γραφεία Ευθυμίας Καραθανάση και Χρήστου Καπετανάκη, β) την από 17-1-1994 σύμβαση  13.000.000 δρχ.


 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την από 11-7-2008 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:


 

 


 

            « Ο ιδιώτης Τοπογράφος Μηχανικός Χρήστος Καπετανάκης με το αριθμ. πρωτ. 16.455/10-7-2008 έγγραφό του υπέβαλε στην Υπηρεσία μας, με αρκετή χρονική καθυστέρηση, ως μελετητής του Κεφαλαίου Β΄ της Πράξης Εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα» Κορίνθου, την υψομετρική μελέτη της περιοχής αυτής.  Η μελέτη αυτή έχει συνταχθεί στο πλαίσιο σύμβασης που έχει συναφθεί με τον προαναφερόμενο μελετητή την 17-1-1994 με το Δήμο Κορινθίων για την εκπόνηση των κεφαλαίων Α΄(Ανασύνταξη κτηματογραφικού υποβάθρου – Εφαρμογή Π.Μ.) και Β΄ (Υψομετρική Μελέτη) της Πράξης Εφαρμογής των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών «Αγία ¶ννα – Συνοικισμός» (ΦΕΚ 262/Δ/5-3-2004) και «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» (ΦΕΚ 1251/Δ/26-11-2003) του Δήμου Κορινθίων.  Ο φάκελος της υψομετρικής μελέτης η οποία έχει συνταχθεί με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπουργικής Απόφασης αρ. 71934/9734/89 (ΦΕΚ 691Δ΄) περιλαμβάνει τα κάτωθι:


 

Τεύχος με υπολογισμού συντεταγμένων και εξασφαλίσεων των αξονοδιασταυρώσεων.


 

Αντίγραφο του κτηματογραφικού διαγράμματος Α1 του άρθρου 4 με σημειωμένα τα οικοδομικά τετράγωνα με τις κορυφές τους, τις αξονοδιασταυρώσεις με αρίθμηση Κ1,Κ2,Κ3 ….και τους άξονες των οδών με αξονική γραμμή.


 

Διαγράμματα μηκοτομών των οδών και σε κλίμακες:


 

α) Μηκών 1:1000 και


 

β) Υψών 1:100


 

          όπου εμφανίζεται η οριστική υψομετρική διαμόρφωση των οδών (ερυθρά  


 

          δρόμου)


 

Τεχνική έκθεση του μελετητή στην οποία αναφέρει ότι «η περιοχή ΄΄Μπαθαρίστρα –Δέλτα΄΄ έχει σχετικά στο μεγαλύτερο μέρος της ομαλή κλίση 0% – 5%.  Από την σχεδίαση των μηκοτομών των αξόνων των οδών προκύπτει ότι για πλάτος εξήντα περίπου μέτρων (60 μ. ) ένθεν και ένθεν των οδών Αγίας ¶ννης, Οδυσσέως Ανδρούτσου και Ιωνίας, θα πρέπει να κατασκευασθούν αγωγοί ομβρίων υδάτων διότι η κλίση του εδάφους είναι από 0% – 5% και είναι αδύνατη η φυσική ροή των επιφανειακών υδ΄των προς τη θάλασσα.


 

Το συνολικό δίκτυο των προτεινομένων από τον μελετητή υψομετρικών διαμορφώσεων των δρόμων πρέπει να εξασφαλίζει:


 

-την ομαλή απορροή των υδάτων της περιοχής,


 

-την ομαλή κίνηση των οχημάτων


 

και επιβάλλεται να αποφεύγονται:


 

-τα μεγάλης έκτασης χωματουργικά έργα καθώς και


 

-οι ουσιώδεις μεταβολές στις εισόδους των οικοδομών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές και ανωμαλίες εξυπηρέτησης.


 

Η Τεχνική Υπηρεσία με το αριθμ. πρωτ. 16797/08 έγγραφό της έθεσε υπόψη της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης αποχέτευσης Κορίνθου το σύνολο της εν λόγω μελέτης προκειμένου να διατυπώσει τυχόν παρατηρήσεις της στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.


 

Κατόπιν όλων των παραπάνω αναφερομένων, παρακαλούμε όπως γνωμοδοτήσετε περί της αποδοχής της υψομετρικής μελέτης του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα –Δέλτα», προκειμένου εν συνεχεία να σταλεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία προς έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα της αριθμ. 1492/2000 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και την παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος.»


 

 


 

Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το με αριθμ. πρωτ. 465/15-7-2008 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Κορίνθου, το οποίο καθ΄όλον το περιεχόμενό του έχει ως εξής:


 

 


 

            «Σε απάντηση του υπ΄ αριθμ. 16979/14-7-2008 εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αντίρρηση για την έγκριση της υψομετρικής μελέτης της περιοχής του θέματος που μας υποβάλατε. Ιδιαίτερα τα όμβρια της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αγίας ¶ννης, Οδυσσέως Ανδρούτσου και Ιωνίας θα αποχετευτούν σε αγωγούς που θα κατασκευαστούν στις ανωτέρω οδούς.»


 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


 

 


 

Εγκρίνει την υψομετρική μελέτη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα», που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο μελετητή Χρήστο Καπετανάκη με το αριθμ. πρωτ. 16.455/10-7-2008 έγγραφό του.


 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 193 / 2008


 

 


 

      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ        Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ  ΜΕΛΗ


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 30-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ