Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π. «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

 


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας και 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

 


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας.


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

 


 

 


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης και 5) Θ. Κουτσογκίλας.


 

 


 

Απόφαση: 194 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


 

                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου:


 

α) την αριθμ. 436/14-12-1999 απόφαση του Συμβουλίου , που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 20.254/23-12-1999 όμοια της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης –Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου στο Δήμο.


 

β) το αριθμ. 201/01 Π.Δ. (ΦΕΚ 159/Α΄/16-7-2001) περί σύστασης του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων»


 

γ) την αριθμ. 44/8-2-2002 εκ νέου απόφαση του Συμβουλίου, περί ορισμού μελών του Δ/κου Συμβουλίου του εν λόγω Ν.Π.


 

δ) το αριθμ. πρωτ. 19.662/20.12.2001 έγγραφο του Γ.Γ.Π.Π, που μας  κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 2797/4.3.2002 έγγραφο της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης-Δ/σης Ν. Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορούσε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να ασκήσει οποιαδήποτε αρμοδιότητα μέχρι ολοκλήρωσης ενεργειών του ΥΕΝ.


 

Ε) την υπ΄αριθμ. 23654/εγκ.18/13-5-05 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με την οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό η υπ΄ αριθμ. 108/05 γνωμοδότηση του Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου, σύμφωνα με την οποία μετά τη δημοσίευση των προεδρικών διαταγμάτων περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων κρατικών λιμενικών ταμείων, τα αντίστοιχα δημοτικά λιμενικά ταμεία μπορεί να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ακόμη και εάν δεν έχει εκδοθεί το Π.Δ. περι κατάργησης του υφιστάμενου (κρατικού) λιμενικού ταμείου. Τούτο με την προϋπόθεση ότι έχει συντρέξει ο διορισμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου  και είναι δυνατή η υποκατάσταση του νέου νομικού προσώπου στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του κρατικού λιμενικού Ταμείου.


 

– Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι είχε επαφές ο ίδιος στο Υπουργείου Εσωτερικών και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από την αποδοχή της γνωμοδότησης από το εν λόγω Υπουργείο το 2005 μέχρι και σήμερα. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να ενεργήσει άμεσα για τη λειτουργία του δημοτικού λιμενικού ταμείου, όπως έχει συμβεί και με πλήθη άλλων δημοτικών λιμενικών ταμείων σε όλη την Ελλάδα.


 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος είπε: Παρόλο που έγιναν  όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, εν τούτοις μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει. Επειδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί  θα απευθυνθούμε στο αρμόδιο Υπουργείο και θα ζητήσουμε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του πιο πάνω Ν.Π.


 

Γι΄ αυτό το λόγο σήμερα πρέπει να ορίσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου».


 

 


 

Κατόπιν  ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι το εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. θα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/06  και θα ασκεί τις αρμοδιότητες σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν. 2738/99.  Το Ν.Π.Δ.Δ. διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από επτά μέλη τα  οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, επειδή τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε, δύο (2) από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στη Διοίκηση του πιο πάνω Ν.Π  μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 Ν. 3463/06).


 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο , ο οποίος από πλευράς πλειοψηφίας  πρότεινε ως τακτικά  μέλη τους κ.κ. 1) Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, 2) Γεώργιο Φαρμάκη, 3) Σταύρο Κεφάλα, 4) Γεωργία Μαλατέστα , αναπληρούμενοι από τους 1) Νικόλαο Σταυρέλη, 2) Δημήτριο Φλεβάρη, 3)Μιχαήλ Περόγαμβρο και 4) Κων/νο Αργυρόπουλο.


 

Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο τακτικά και αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη για τη σύνθεση του Ν.Π. 


 

Ο κ. Γεώργιος Δαλαμαρίνης πρότεινε τακτικούς τους Γεωργ. Δαλαμαρίνη και Γεώργιο Κουρούμπαλη.


 

Ο κ. Γ. Κουρούμπαλης πρότεινε τακτικούς τους Γεώργιο Κουρούμπαλη και Γεώργιο Δαλαμαρίνη.


 

Ο κ. Χρ. Λιάπης πρότεινε τακτικούς τους Χρήστο Λιάπη και Χαράλαμπο Κασίμη.


 

Ο κ. Βασ. Κωνσταντογιάννης πρότεινε τακτικούς τους Βασίλειο Κωνσταντογιάννη και Χρήστο Λιάπη.


 

Ο κ.  Χαρ. Κασίμης πρότεινε  τακτικούς τους Χαράλαμπο Κασίμη και Χρήστο Λιάπη.


 

Κατά συνέπεια εκ της μειοψηφίας προτάθηκαν ως τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Χρήστος Λιάπης και 2) Χαράλαμπος Κασίμης, αναπληρούμενοι από τους 1) Γεώργιο Δαλαμαρίνη και 2) Βασίλειο Κωνσταντογιάννη.


 

Μετά  ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία τις παραπάνω προτάσεις, από την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:


 

Επί  είκοσι (20) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν:


 

Είκοσι (20) Σύμβουλοι υπέρ των προτεινομένων εκ της πλειοψηφίας μελών (οι κ.κ. 1) Γεώργιος Φαρμάκης, 2) Ιωάννης Ανδρέου, 3) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 4) Δημήτριος Τζαναβάρας, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Ιωάννης Δικαίος, 7) Ιωάννης Βορτελίνος, 8)Παύλος Παππάς, 9) Κων/νος Αργυρόπουλος, 10) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 11) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 12) Χρήστος Μελέτης, 13) Γεωργία Μαλατέστα, 14) Χρήστος Λιάπης, 15) Χαράλαμπος Κασίμης,16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 18)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 19) Σταύρος Κεφάλας και 20) Νικόλαος Σταυρέλης).


 

Δέκα οκτώ (18) Σύμβουλοι υπέρ των προτεινομένων εκ της μειοψηφίας μελών οι κ.κ.  1) Γεώργιος Φαρμάκης, 2) Ιωάννης Ανδρέου, 3) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 4) Δημήτριος Τζαναβάρας, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Ιωάννης Δικαίος, 7) Ιωάννης Βορτελίνος, 8)Παύλος Παππάς, 9) Κων/νος Αργυρόπουλος, 10) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 11) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 12) Χρήστος Μελέτης, 13) Γεωργία Μαλατέστα, 14) Χρήστος Λιάπης, 15) Χαράλαμπος Κασίμης,16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Σταύρος Κεφάλας και 18) Νικόλαος Σταυρέλης).


 

 


 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. 1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης και 2)Γεώργιος Κουρούμπαλης έδωσαν λευκή ψήφο για τα προτεινόμενα μέλη εκ της μειοψηφίας.


 

 


 

Ο Πρόεδρος μετά από τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., ενημέρωσε το Συμβούλιο ότι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καθίσταται αυτοδίκαια ο Δήμαρχος Κορινθίων, άρθρο 240 § 1 Ν. 3463/2006 και στη συνέχεια κάλεσε το Σώμα να εκλέξει, μεταξύ των μελών που ορίσθηκαν, τον Αντιπρόεδρο.


 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ομόφωνα Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του πιο πάνω νομικού προσώπου εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Φαρμάκης.


 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω διαλαμβανόμενα και τις διατάξεις των άρθρων 239 και επόμενα του Ν. 3463/2006


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


 

 


 

 


 

Ορίζει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», ως εξής:


 

 


 

1.- Αλέξανδρος Πνευματικός, Δήμαρχος Κορινθίων, ως Πρόεδρος,


 

     αναπληρούμενος από τον κ. Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο


 

2.-Γεώργιος Φαρμάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, ως Αντιπρόεδρος, αναπληρούμενος   


 

    από τον κ. Δημήτριο Φλεβάρη, Δημοτικό Σύμβουλο.


 

3.- Ο εκάστοτε Λιμενάρχης  Κορίνθου, αναπληρούμενος από τον νόμιμο


 

     αναπληρωτή του.


 

4.- Σταύρος Κεφάλας, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Μιχαήλ


 

     Περόγαμβρο, Δημοτικό Σύμβουλο.


 

5.- Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, Δημοτική Σύμβουλος, αναπληρούμενη από τον κ.


 

     Κων/νο Αργυρόπουλο, Δημοτικό Σύμβουλο.


 

6.- Χρήστος Λιάπης, Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον κ. Βασίλειο


 

     Κωνσταντογιάννη, Δημοτικό Σύμβουλο.


 

7.- Χαράλαμπος Κασίμης Δημοτικός Σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Γεώργιο


 

     Δαλαμαρίνη, Δημοτικό Σύμβουλο.


 

 


 

Η θητεία των ανωτέρω μελών ορίζεται όπως και των άλλων Νομικών Προσώπων του Δήμου, μέχρι 31-12-2008.


 

 


 

Στο σημείο αυτό αποχωρούν οι κ.κ.1) Γεώργιος Κουρούμπαλης και 2) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.


 

 


 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 194 / 2008  


 

 


 

      Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ        Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ  ΜΕΛΗ


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ     ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 30-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ