Συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Βόρειας Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.), για συμμετοχή σε προγράμματα Leader

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας και 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας.


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης 5) Θ. Κουτσογκίλας, 6) Γεώργιος Κουρούμπαλης και 7) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης.


 

 


 

Απόφαση: 195  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας


 

                           διάταξης έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι με πρόσφατη τροποποίηση των προγραμμάτων Leader εντάσσονται σε αυτά και  οι Δήμοι . Υπάρχει  η Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ) ανώνυμη εταιρεία η  οποία μέχρι τώρα έχει υλοποιήσει προγράμματα Leader.  Προτείνω λοιπόν τη συμμετοχή του Δήμου μας  στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.  Α.Ε.   Ο ακριβής αριθμός των μετοχών,  για τη συμμετοχής μας, θα οριστικοποιηθεί μετά από διαβουλεύσεις με την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας και τους υπόλοιπους Δήμους του Νομού μας, με νεοτέρα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον ξεπεραστεί φυσικά το πρόβλημα της έγκρισης των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π.) από το Ελεγκτικό  Συνέδριο.


 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


 

 


 

            Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Βόρειας Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.) ανώνυμης εταιρείας. 


 

            Ο ακριβής αριθμός των μετοχών , με τον οποίο θα συμμετέχουμε , θα οριστεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 195 / 2008


 

 


 

    Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ           Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ          ΤΑ  ΜΕΛΗ


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 29-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ