Σύσταση Οργανισμού Νεολαίας και ¶θλησης Δήμου Κορινθίων

Θέμα 8ο:«Περί του Οργανισμού Νεολαίας και ¶θλησης Δήμου Κορινθίων»


 

 


 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την  15- 07 – 2008 ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00΄, ύστερα  από την αριθμ. 16.552/11.7.2008 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.


 

            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου {27} Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και έλειπαν δύο (2) κι  έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.


 

            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του  άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.


 

            Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 2) Βασίλειος Ρούκης – Ξυλοκέριζας, 3) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, που ήταν απόντες και 4) Βασίλειος Λέκκας –  Αρχαίας Κορίνθου, που ήταν παρών, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, που ήταν παρών.


 

Π α ρ ό ν τ ε ς


 

 


 

1)Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Γεώργιος Φαρμάκης,  4) Ιωάννης Ανδρέου, 5) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης,  6) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 7) Δημήτριος Φλεβάρης, 8) Χρήστος Μελέτης, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Σταύρος Κεφάλας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Ιωάννης Δικαίος, 13) Ιωάννης Βορτελίνος, 14) Παύλος Παππάς, 15) Κων/νος Αργυρόπουλος, 16) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 17) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Λουζιώτης, 20) Κων/νος Γιώτης, 21) Χρήστος  Λιάπης, 22) Γρηγόριος Καρπούζης, 23) Χαράλαμπος Κασίμης, 24) Δημήτριος Τζαναβάρας και 25) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.


 

 


 

Α π ό ν τ ε ς


 

1) Γεώργιος Κουκουλίδης, 2) Φώτιος Τζαναβάρας.


 

Ο  Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Π. Λούμπας, 2) Κ. Γιώτης, 3) Γ. Καρπούζης, 4) Π. Λουζιώτης και 5) Θ. Κουτσογκίλας.


 

 


 

Απόφαση: 196  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης


 

                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 92/7-3-2001 απόφαση του Συμβουλίου, που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 5172/30-3-2001 όμοια της Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης-Δ/σης Ν. Κορινθίας, Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης και ΝΠΔΔ  και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 670/τ.Β/1-6-2001),   συστάθηκε  Ν.Π. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». Από τη σύσταση  μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές αλλαγές σε σχέση με τα αθλητικά δρώμενα στο Δήμο μας. Για το λόγο αυτό  πρέπει να τροποποιήσουμε  την ανωτέρω συστατική πράξη, ως προς την επωνυμία , τους σκοπούς , την περιουσία και τους πόρους, σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο.


 

            Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο κ. Δήμαρχος ο οποίος είπε ότι η σύσταση Οργανισμού Νεολαίας και ¶θλησης των Κορινθίων ήταν όνειρο και στόχος πολλών ετών.  Μέσα από τον οργανισμό θα υποστηριχθεί ο σχολικός αθλητισμός όλων των βαθμίδων , θα υπάρχει  καλλίτερη αντιμετώπιση των αθλητικών σωματείων, θα διοργανωθούν επιμορφωτικά σεμινάρια και πολλά άλλα που θα βοηθήσουν, κυρίως  την νεολαία μας.


 

Κατά συνέπεια είναι ανάγκη να τροποποιηθεί η συστατική πράξη του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου , το οποίο σήμερα διαχειρίζεται το δημοτικό στάδιο και το κλειστό γυμναστήριο ώστε να ενσωματωθούν σε αυτό και οι αρμοδιότητες του Οργανισμου Νεολαίας και ¶θλησης, μετατρέποντας και την ονομασία του.


 

            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου και του κ. Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 239 έως και 242 του Ν. 3463/2006


 

 


 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ


 

 


 

Τροποποιεί  τη συστατική πράξη του Ν.Π. με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» , ως εξής:


 

 


 

 


 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ:


 

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» (ΔΟΝΑΚ)


 

 


 

ΣΚΟΠΟΙ:


 

Η υποστήριξη του μαζικού αθλητισμού.


 

Η υποστήριξη ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων διεθνούς ,εθνικού, περιφερειακού χαρακτήρα.


 

Η προαγωγή και διάδοση του αθλητισμού. Για την εκπλήρωση του σκοπού διαθέτει και λειτουργεί οργανωμένους χώρους με γυμναστικές και αγωνιστικές εγκαταστάσεις.


 

Η ανάπτυξη και υποστήριξη του Αθλητισμού για όλους και η υποστήριξη του Σωματειακού, Σχολικού αθλητισμού όλων των βαθμίδων και γενικά κάθε μορφής άθληση για τη διατήρηση και προβολή της αθλητικής παράδοσης της περιοχής του Δήμου Κορινθίων.


 

Η καλλιέργεια των αθλητικών ιδεών, των σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητικού πνεύματος και του ολυμπισμού σε όλους τους δημότες μακριά από τους φανατισμούς, βία, ανταγωνισμούς και κερδοσκοπικούς στόχους.


 

Η  δημιουργία, λειτουργία και συντήρηση των αθλητικών και πολιτιστικών  κέντρων και γυμναστηρίων, χώρων αθλοπαιδιών και γυμναστικής έτσι που να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες πνευματικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και άθλησης των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των νέων.


 

Η συνεργασία με τους αθλητικούς φορείς (σωματεία, ενώσεις, κλπ) για την ανάπτυξη και την πρόοδο του αθλητισμού και η λειτουργία επιτροπών για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας ανάπτυξης του αθλητισμού και πολιτισμού.


 

Η απόκτηση ή οργάνωση και λειτουργία υπό τις προηγούμενες προϋποθέσεις εν γένει διαχείρισης εκτάσεων κατάλληλων για άθληση ή αθλητικές εγκαταστάσεις.


 

Η επιβοήθηση κάθε ατομικής προσπάθειας για πρωταθλητισμό.


 

Η εφαρμογή αθλητικών προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες.


 

Η οργάνωση, ανάπτυξη και επιβράβευση κάθε είδους αθλητικής δραστηριότητας ή εκδήλωσης στο Δήμο, καθώς και η πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων κ.λ.π.


 

Η οργάνωση και συνδιοργάνωση αγώνων, αθλητικών συναντήσεων, εκδηλώσεων κλπ.


 

Η συνεργασία με τα Υπουργεία, φορείς, Υπηρεσίες, συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, συλλόγους αθλημάτων, τεχνικούς αθλημάτων, διαιτητές, κ.α.


 

Η υπογραφή και εφαρμογή προγραμματικών συμβάσεων.


 

Η συνεργασία με τους συλλόγους καθηγητών, δασκάλων ιδιαίτερα με τους καθηγητές Φυσικής αγωγής και τους συλλόγους γονέων των σχολείων του Δήμου για την ανάπτυξη φιλάθλου πνεύματος μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και την επιβοήθηση ανάπτυξης του αθλητισμού μεταξύ αυτών και δι΄ αυτών με τη διοργάνωση αγώνων, σεμιναρίων κ.α.


 

 Η δημιουργία σχολών για την εκμάθηση αθλημάτων και γυμναστικής και τη δημιουργία στελεχών τους.


 

 Η συμμετοχή ή συνεργασία με το τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή άλλης χώρας αθλητικό δίκτυο, καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων.


 

 Η κατάρτιση και πραγματοποίηση αθλητικών και εκπαιδευτικών αθλητικών προγραμμάτων και η χρηματοδότησή τους από δημοτικούς , νομαρχιακούς, εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.


 

 Η απόδοση ηθικών αμοιβών σε αθλητές και αθλήτριες και στο μέτρο του δυνατού η οικονομική τους στήριξη εφ΄ όσον απαιτείται και επιτρέπεται.


 

 Η έκδοση σχετικών εντύπων και η καλλιέργεια δημοσίων σχέσεων για την προώθηση των σκοπών του Οργανισμού.


 

 Η συγκρότηση και δημιουργία επιτροπών και παραρτημάτων εντός των ορίων του Δήμου.


 

 


 

 


 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ


 

 


 

Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία ή κυριότητα ή εμπράγματο δικαίωμα επί κινητών και ακινήτων  που ανήκε στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου (κλειστό γυμναστήριο, στάδιο, κολυμβητήριο, κλπ) και παραχωρήθηκε στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.


 

Οι υπάρχουσες στην ιδιοκτησία του Δήμου αθλητικές εγκαταστάσεις και όσες στο μέλλον θα περιέλθουν στο νομικό πρόσωπο καθ΄ οιανδήποτε τρόπο.


 

 


 

 


 

     ΠΟΡΟΙ


 

     Οι  επιχορηγήσεις από το κράτος είτε απ΄ ευθείας, είτε μέσω του Δήμου, καθώς και οι επιχορηγήσεις από κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.


 

Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Κορινθίων που ανέρχεται σε 100.000,00 €.


 

Κάθε είδους εισφορές, δωρεές κληρονομιές και κληροδοτήσεις.


 

Οι  εισπράξεις από το αντίτιμο των πραγμάτων ή υπηρεσιών που θα παρέχει ο   


 

Οργανισμός.


 

Οι πρόσοδοι από τη δική του περιουσία (εκμισθώσεις κυλικείων κλπ).


 

Κάθε άλλη νόμιμη πρόσοδος.


 

  


 

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων, ύψους 100.000,00 € η οποία θα προβλεφθεί με τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2009 .


 

 


 

     Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 92/7-3-2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


 

 


 

            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.


 

           Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 196 / 2008


 

 


 

 


 

         Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ   ΜΕΛΗ


 

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ     ΣΤΑΥΡΟΣ  ΚΕΦΑΛΑΣ


 

 


 

Ακριβές Απόσπασμα


 

Κόρινθος 28-7-2008


 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


 

 


 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


 

Leave a Comment