Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 1/9 και ώρα 11 για εκλογή προεδρείου

1

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κόρινθος, 27 Αυγούστου 2019

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 29448

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                  ΠΡΟΣ:

                                                                                           Τ… ……………………                                 

                                                                                           Δημοτικό Σύμβουλο

                                                                                                             Ενταύθα

                                                                                  

                       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρ64 και 74 του ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/2018 και 2 του ν. 4623/2019, αντίστοιχα, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 1η  Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος –Κόρινθος,) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.-  Εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο  2019 -2021

 

2.-  Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2019-2021.

 

3.-  Εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου για τη περίοδο 2019-2021. 

 

4.-  Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη περίοδο 2019-2021

 

5.-  Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τη περίοδο 2019-2021

 

 

 

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

 

 

 

                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

                               

 

Leave a Comment