Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Παν

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 1o  «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη και επαναδημοπράτηση»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
Α π ώ ν
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 43 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου τα στοιχεία του φακέλου, στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα εξής:
1)Η υπ’ αριθμ. 303/2-9-09 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία ενέκρινε τους όρους διακήρυξης για το Υπόγειο γκαράζ, κατόπιν απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής. Με την απόφαση αυτή ορίστηκε ημερομηνία υποβολής προσφορών η 23/12/2009. 
2)Η υπ’ αριθμ. 440/22-12-09 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των προσφορών μέχρι 26/2/2010.
3)Η υπ’ αριθμ. 441/23-12-09 νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία αναβλήθηκε η λήψη απόφασης περί τροποποίησης των όρων της διακήρυξης ,προκειμένου να αποφανθεί προηγουμένως η Δημαρχιακή Επιτροπή και στη συνέχεια να επανέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο, δεδομένου ότι ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ορίσει τους αρχικούς όρους της διακήρυξης.
4)Η υπ’ αριθμ. 448/30-12-09 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία τροποποιήθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.
5) Το από 26/2/2010 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο καμία προσφορά δεν υποβλήθηκε στο διαγωνισμό.
 
            Στο σημείο αυτό αποχωρεί για ολίγον ο κ. Χαρ. Ντιγκιρλάκης.
 
            Στη συνέχεια έγινε συζήτηση επί του θέματος από τα μέλη του Σώματος , κατά την οποία διατυπώθηκαν τα εξής:
Δήμαρχος: Κυκλοφορούν διάφορα ψευδή στοιχεία μέσω της προσφυγής των αιτούντων στο ΣτΕ.Δηλώνω ότι η διαδικασία δεν θα σταματήσει.Η συντριπτική πλειοψηφία των εμπόρων και των κατοίκων του κέντρου θέλουν να προχωρήσει το υπόγειο γκαράζ με επαναπροκήρυξη.Είναι πεποίθησή μου ότι πρέπει να γίνει το υπόγειο γκαράζ δίπλα σε δικαστήριο, τράπεζες και άλλους καταστηματάρχες.
Λουζιώτης Παναγιώτης:Πιστεύετε κ. Δήμαρχε ότι όλα αυτά που αναφέρετε επηρέασε και δεν προσήλθαν;Μήπως θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει σε κάποια μέτρα, όπως οικονομοτεχνικό σύμβουλο;
Γιώτης Κων/νος:Από την πρώτη στιγμή είχα ταχθεί και συνεχίζω να είμαι αντίθετος στη δημιουργία υπόγειου γκαράζ.Η παρούσα Αρχή δεν είναι σε θέση να διαχειριστεί σύνθετες δημοπρασίες.Είναι εντελώς οικονομικά και τεχνικά ανώριμο το έργο για να δημοπρατηθεί. Σε ότι αφορά ότι η προσφυγή οδήγησε τους εργολάβους να μη συμμετέχουν εγώ πιστεύω ότι η ανησυχία τους είναι από τα πιο θολά πράγματα της μελέτης.
Δήμαρχος:Σχολιάζοντας την προσφυγή του κ. Γιώτη αναφέρει ότι βοήθησε στη σύνταξη της προσφυγής που κατατέθηκε για το γκαράζ. Εγώ δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν υπάρχει τίποτα δικό μου  ή συγγενικού μου προσώπου σε επιχειρήσεις και συγκεκριμένα για mall      κλπ. Εγώ δε θέλω να πουν τα επόμενα χρόνια ότι κάναμε λάθος τώρα και γι αυτό πρέπει να ξεκινήσει το υπόγειο γκαράζ.
Κασίμης Χαράλαμπος: Είμαστε κατά του υπόγειου γκαράζ και θα καταψηφίσουμε και την επαναπροκήρυξή του. Επειδή βιάζεται ο κ. Δήμαρχος θέλω να καταθέσω ότι στην προσφυγή εκ παραδρομής γράφηκε Στυλιανός Τσακρακάκης αντί του ορθού Γεώργιος Τσακρακάκης του Στυλιανού.
Λούμπας Παναγιώτης: Η παράταξή μας το έργο του πάρκινγκ το είχαμε ψηφίσει  και το υποστηρίζουμε λόγω της αναγκαιότητας, και με την κατασκευή των πεζοδρόμων γίνεται ακόμα απαραίτητη η κατασκευή του.Όμως η μείωση των θέσεων σε 400 με βάζει σε σκέψη μήπως το σκεφτούμε. Προτείνω διαπαραταξιακή επιτροπή με τους επικεφαλής των παρατάξεων γα να συζητήσουν τους όρους επαναδημοπράτησης και να δούμε συνολικά το χώρο στάθμευσης κα άλλους χώρους κοντά στο εμπορικό κέντρο.
Κωνσταντογιάννης Βασίλειος: Οι θέσεις μας σαν παράταξη είναι αντίθετες την κατασκευή του γκαράζ.Να σχολιάσω την προχειρότητα και την αλαζονεία που έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα.Αναρωτηθήκατε για ποιο λόγο οι εργολάβοι δεν ήλθαν; Νομίζω ότι δεν ήλθαν γιατί έπαψε να ισχύει ο αναπτυξιακός νόμος. Η προκήρυξη είχε τους ίδιους όρους με ίδια ποσά. Αυτοί είναι οι δύο κύριοι λόγοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχετε αισιοδοξία ότι θα έρθουν οι εργολάβοι. Αγνοείτε το Συμβούλιο της Επικρατείας.Προσωπικά πιστεύω ότι το γκαράζ δεν θα γίνει και το θέμα θα λυθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Ανδρέου Ιωάννης-Αντιδήμαρχος:Προτείνω την σύσταση επιτροπής από τους Δήμαρχο, Ντιγκιρλάκη και Λουζιώτη προκειμένου ν επανεξετάσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού.
Καρπούζης Γρηγόριος: Εάν προχωρήσουμε σε διαπαραταξιακή επιτροπή θα πρέπει να αποσυρθεί το θέμα έτσι όπως τέθηκε περί επαναδημοπράτησης. Γιατί βιαστήκατε;
Λουζιώτης Παναγιώτης:Συμφωνούμε ως προς την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής.
Λούμπας Παναγιώτης: Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής και μελέτη εξεύρεσης και άλλων λύσεων για εξεύρεση χώρων πλησίον ου εμπορικού κέντρου.
 
            Ο Πρόεδρος θέτει σε ονομαστική ψηφοφορία τις προτάσεις, σύμφωνα με την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Την πρόταση σύστασης τριμελούς επιτροπής (Δήμαρχος Ντιγκιρλάκης, Λουζιώτης) ψήφισαν 22 σύμβουλοι: 1) Νικόλαος Σταυρέλης, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Χρήστος Μελέτης, 13) Κουκουλίδης Γεώργιος, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,16) Γρηγόριος Καρπούζης, 17)Δημήτριος Φλεβάρης, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 20) Φώτης Τζαναβάρας, 21) Παναγιώτης Λουζιώτης, 22) Γεώργιος Κουρούμπαλης. Την πρόταση αυτή καταψήφισαν 4 δημοτικοί σύμβουλοι: 1)Κασίμης Χαράλαμπος, 2)Γιώτης Κων/νος,3)Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 4)Βορτελίνος Γιάννης.
             
Την συμπληρωματική πρόταση του κ. Λούμπα γι εξεύρεση πιθανών άλλων θέσεων κοντά στο εμπορικό κέντρο από την συσταθείσα επιτροπή ψήφισαν 6 δημοτικοί σύμβουλοι :1)Λούμπας Παναγιώτης, 2)Λουζιώτης Παναγιώτης, 3)Κουτσογκίλας Θέμης, 4)Καρπούζης Γρηγόριος, 5)Κουρούμπαλης Γεώργιος, 6)Δαλαμαρίνης Γεώργιος. Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι καταψήφισαν και συνεπώς απορρίπτεται. 
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
            Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού για την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, παραχώρηση της εκμετάλλευσης του υπόγειου χώρου στάθμευσης στην πλατεία Παναγή Τσαλδάρη (Περιβολάκια) , που έγινε στις 26/2/2010 και απέβη άγονος ,αφού καμία προσφορά δεν υποβλήθηκε
            Συνιστά επιτροπή αποτελούμενη από τους 1) Αλέξανδρο Πνευματικό-Δήμαρχο, 2)Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, 3) Παναγιώτη Λουζιώτη-δημοτικό σύμβουλο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, προκειμένου να επανεξετάσει τους όρους της διακήρυξης του πιο πάνω διαγωνισμού, ώστε να γίνουν τυχόν τροποποιήσεις που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή κατασκευαστών-επενδυτών στον διαγωνισμό , που θα προκηρυχθεί με νεώτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την επεξεργασία από την εν λόγω επιτροπή. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 43 / 2010
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 11-3-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ