Αίτηση 11 δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τους πεζόδρομους

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 44
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 2o  «Αίτηση 11 δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας για τους πεζόδρομους»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
Α π ώ ν
1) Λιάπης Χρήστος
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Απόφαση: 44 Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αίτηση των 11 δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας με την οποία ζητούν τη σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα την πεζοδρόμηση του κέντρου της πόλης μας και την επανεξέταση της χρήσης αυτού.
Στη συνέχεια τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος ο σχετικός φάκελος στον οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται τα εξής στοιχεία:
Α)Η υπ’ αριθμ. 400/29-12-08 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκδόθηκε κανονιστική διάταξη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στην πόλη της Κορίνθου, βάσει της κυκλοφοριακής μελέτης. 
Β) Η υπ’ αριθμ. 187/1-6-09 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία , εξετάζοντας αίτημα καταστηματαρχών της οδού Κύπρου για μη πεζοδρόμηση της οδού αυτής, αποφασίστηκε η εφαρμογή των πεζοδρομήσεων στο κέντρο της Κορίνθου, όπως ακριβώς προβλέπεται στην κυκλοφοριακή μελέτη και εγκρίθηκε με την 400/08 απόφαση Δ.Σ. και εάν στην πορεία , μετά την κατασκευή του έργου, διαπιστωθούν προβλήματα στη λειτουργία των καταστημάτων της οδού Κύπρου, θα επανεξεταστεί από το Συμβούλιο.
Γ) Η κοινή επιστολή με ημερομηνία 2/3/10 (πρωτ. Δήμου 5674/2-3-1) του Επιμελητηρίου Κορινθίας, του Ιατρικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου, με την οποία μεταξύ άλλων ζητούν να επιτραπεί η διέλευση των αυτοκινήτων και προς τις δύο κατευθύνσεις της οδού Εθνικής Αντίστασης όλες τις ημέρες και όλες τις ώρες. Επίσης να επανεξεταστεί η διέλευση των οχημάτων στις οδούς που πεζοδρομήθηκαν και ιδιαιτέρως στις οδούς Κύπρου, Περιάνδρου και Πυλαρινού.
Τέλος ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου εμμένει στην αρχική του απόφαση για λειτουργία των πεζοδρομημένων τμημάτων , όπως προβλέπεται στην αρχική απόφασή του και στην κυκλοφοριακή μελέτη, που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στους αιτούντες δημοτικούς συμβούλους , οι οποίοι ανέφεραν τα εξής:
Λουζιώτης Παναγιώτης: Οι πεζόδρομοι ωφελούν στην ανάπτυξη της πόλης. Μήπως όμως πρέπει να δούμε κάποια πράγματα που να βελτιώσουν; Επειδή το έργο είναι πραγματικότητα προτείνω το άμεσο σταμάτημα της εργολαβίας και να ολοκληρωθεί κάποιο κομμάτι και να ανοίξει κάποιος δρόμος και να αποκτήσει κυκλοφορία.
Γιώτης Κων/νος:Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω προβληματισμούς . Πρέπει να δούμε τη λειτουργικότητα των πεζόδρομων και τη συμβολή την οικονομική ανάπτυξη ης πόλης αλλά και στην κοινωνική ζωή.Όσον αφορά την οικονομία είναι απογοητευτική . Απεκόπη η δυνατότητα προσέγγισης του κέντρου από τους κατοίκους. Προτείνω πλήρη αποκατάσταση   λειτουργίας της Εθνικής Αντίστασης, της Κύπρου και της Περιάνδρου ως δρόμων ήπιας κυκλοφορίας. Επίσης άνοιγμα της Πυλαρινού από την οδό Εθνικής Αντίστασης μέχρι τη Δερβενακίων γιατί οδηγεί στο Συνοικισμό και πεζοδρόμηση της οδού Κολοκοτρώνη.
Κασίμης Χαράλαμπος:Η αίτηση εξέφραζε την αγωνία μίας πόλης. Να δούμε το οικονομικό και κοινωνικό συμφέρον.Κατά την άποψή μου όπου εκτελέστηκε το έργο συνέβησαν δύο πράγματα: Η Πόλις Εάλω και ο χαρακτήρας των έργων πρόχειρος.Έχει νεκρωθεί η πόλις. Εκτελείται το έργο χωρίς να ολοκληρώνεται ένα ένα κομάτι.Πρέπει να αναθεωρήσετε τις απόψεις όσον αφορά την εκτέλεση του έργου. Προτείνω η Κύπρου και η Περιάνδρου να είναι ελεύθερη, σε ήπια μορφή. Να επανεξετάσουμε τις θέσεις μας για την Εθνικής Αντίστασης.Η ανάπτυξη συνδέεται με το γενικό πολεοδομικό σχέδιο.
Κωνσταντογιάννης Βασίλειος: Απ’ αρχής είχαμε επισημάνει τις ελλείψεις της κυκλοφοριακής μελέτης. Λύσεις ρεαλιστικές που να δίνουν όραμα.
Καρπούζης Γρηγόριος: Πράγματι γίναμε ένθερμοι υπέρ των πεζοδρομήσεων γιατί πιστεύαμε ότι βοηθάμε στην βελτίωση της πόλης. Διαπιστώθηκε όμως ότι υπάρχει πρόβλημα και κυρίως στους εμπόρους. Πρέπει λοιπόν να δούμε να το αλλάξουμε.Κάνω έκκληση κατ’ αρχήν να τροποποιήσουμε την διέλευση σε κάποιους δρόμους.
Λούμπας Παναγιώτης: Πράγματι ο κόσμος είναι μοιρασμένος. Προτείνω να γίνει μια δημοσκόπηση.
Βορτελίνος Γιάννης: Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων πολλές φορές αξιολογούνται και τροποποιούνται.
 Είδαμε μία ερήμωση του κέντρου της Κορίνθου και μείωση της εμπορικής κίνησης.Αυτό δεν μας επιτρέπει να εμμείνουμε   σε όλες αυτές τις πεζοδρομήσεις. Εν πρέπει να έχουμε έλλειψη δημοκρατίας και κοινωνικής ευαισθησίας. Πιστεύω ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την μελέτη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων.
Δαλαμαρίνης Γεώργιος: Με την τακτική που ακολουθούμε δημιουργήσαμε το τείχος του Βερολίνου στη μέση της Κορίνθου.
Δήμαρχος: Είναι η Τρίτη φορά που συζητάμε το θέμα.Όλα τα προγράμματα των παρατάξεων μιλούσαν για πεζοδρομήσεις. Ακούσθηκε ακόμα και η πεζοδρόμηση της οδού Κολιάτσου. Το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Για να πετύχουμε τους γρήγορους ρυθμούς επέβαλε να ανοίξουν πολλά μέτωπα. Η οδός Δαμασκηνού δεν έχει ολοκληρωθεί και το κυκλοφοριακό στην πόλη σήμερα είναι πολύ καλύτερα γιατί ακούσαμε κάποιες προτάσεις που κατατέθηκαν. Τις λάβαμε υπόψη. Σήμερα σε πολλά σημεία στο κέντρο της πόλης συνεχίζονται έργα και κάποιες θέσεις στάθμευσης έχουν χαθεί.Πράγματι το κυριότερο σε μία πόλης είναι ο άνθρωπος, όλοι και όχι μόνο οι έμποροι. Νωπή είναι η πρόταση να γίνει ένα εμπορικό κέντρο με πολλούς χώρους στάθμευσης, όπως είναι αυτό του Αγ. Νικολάου που ανήκει στο Λιμενικό Ταμείο. Οι αστικές συγκοινωνίες έχουν οργανωθεί καλύτερα για πρόσβαση στο κέντρο και η πρόθεσή μας είναι για δωρεάν μετακίνηση. Κάνουμε ένα όμορφο εμπορικό κέντρο που το ζηλεύουν οι κάτοικοι γειτονικών δήμων. Υπάρχουν μεμονωμένες δραστηριότητες που θα απομακρυνθούν. Χονδρεμπόριο στο κέντρο  δεν πρέπει να υπάρξει.Ουσιαστικά εκτός της οδού Κολοκοτρώνη   προτείνετε να έρθουν πάλι σε κανονικούς δρόμους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει και δεν έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε εις βάρος μίας πλειοψηφίας που θέλουν την ύπαρξη πεζοδρομήσεων. Κάποιοι αναφέρουν ότι για τη μείωση της εμπορικής κίνησης φταίνε οι πεζοδρομήσεις Το ίδιο φαινόμενο υπάρχει και σε άλλους δήμους χωρίς παρεμβάσεις. Τι φταίει λοιπόν; Δε βλέπω ερήμωση με τις παρεμβάσεις και ως προς τις αιτιάσεις του Ιατρικού Συλλόγου έχω να αναφέρω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Προτείνω λοιπόν να υπάρχει υπομονή και να ολοκληρωθούν τα έργα, να λειτουργήσει η πόλη κι αν υπάρξει πρόβλημα εδώ είμαστε και θα το δούμε. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα τροποποίησης των αποφασισθέντων και να ολοκληρωθεί το έργο.
 Λουζιώτης Παναγιώτης: Προτείνω να ανοίξει πιλοτικά για ένα χρονικό διάστημα περίπου 2 μηνών η οδός Εθνικής Αντίστασης.
Κασίμης Χαράλαμπος: Είναι εμφανές ότι ζούμε σε άλλη πόλη.
Λούμπας Παναγιώτης: Να πειραματιστούμε με την οδό Εθν. Αντίστασης και την Περιάνδρου.
Στο σημείο αυτό προσέρχεται ο προ ολίγου αποχωρήσας κ. Χαρ. Ντιγκιρλάκης και αποχωρούν οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης
Ο Πρόεδρος θέτει σε ονομαστική ψηφοφορία τις προτάσεις, σύμφωνα με την οποία προέκυψε το εξής αποτέλεσμα:
Την πρόταση του κ. Λουζιώτη  για την οδό Εθνικής Αντίστασης ψήφισαν 8 σύμβουλοι: 1)Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 2)Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 3)Γρηγόριος Καρπούζης, 4)Παναγιώτης Λούμπας, 5)Παναγιώτης Λουζιώτης, 6)Γιώτης Κων/νος, 7)Βορτελίνος Γιάννης, 8)Κωνσταντογιάννης Βασίλειος, 8) . Την πρόταση αυτή καταψήφισαν οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι και συνεπώς απορρίπτεται.
 
Την πρόταση του κ.Γιώτη  για τις οδούς Κύπρου, Περιάνδρου, Εθν. Αντίστασης, Πυλαρινού ψήφισαν οι 2 δημοτικοί σύμβουλοι :1)Γιώτης Κων/νος ,2)Κωνσταντογιάννης Βασίλειος . Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κασίμης Χαράλαμπος και Γρηγ. Καρπούζης ψήφισαν λευκό.   Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι καταψήφισαν και συνεπώς απορρίπτεται. 
 
Την πρόταση του κ. Κασίμη για τις οδούς Περιάνδρου και Κύπρου και επανεξέταση της οδού Εθν. Αντίστασης με μελέτη ψήφισε μόνον ο ίδιος. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Παναγιώτης Λούμπας και Γρηγ. Καρπούζης ψήφισαν λευκό Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι καταψήφισαν και συνεπώς απορρίπτεται. 
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις προτάσεις που αναπτύχθηκαν  
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 
            Απορρίπτει το αίτημα των 11 δημοτικών συμβούλων για επανεξέταση των πεζοδρομήσεων στο εμπορικό κέντρο της Κορίνθου. 
           
Στο σημείο αυτό αποχωρούν οι: 1) Ιωάννης Βορτελίνος, 2) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 3) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 44 / 2010
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 17-3-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ