Επανασυζήτηση κανονιστικής απόφασης χρήσης πεζόδρομων

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 46
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 4o   «Επανασυζήτηση κανονιστικής απόφασης χρήσης πεζόδρομων»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
Α π ώ ν
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη, 4) Ιωάννη Βορτελίνου, 5) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα
 
Απόφαση: 46 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
1.- Την αριθμ. 407/14-12-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εκδόθηκε κανονιστική διάταξη χρήσης των πεζοδρομημένων τμημάτων του Εμπορικού Κέντρου της Κορίνθου.
2. -Την αριθμ. 353/2-2-2010 απόφαση Περιφέρειας Πελοποννήσου , με την οποία εγκρίθηκε η πιο πάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκτός ορισμένων τμημάτων (πρόστιμο, εγγυητική επιστολή για οικοδομικές εργασίες, κλείσιμο πεζόδρομου με κάθετα κολωνάκια, περίπτερα).
3. –Την υπ’ αριθμ. 36/2-3-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής , με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη τροποποίηση της πιο πάνω κανονιστικής.
4. –Την υπ’ αριθμ. 400/08 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , με την οποία εγκρίθηκαν κανονιστικές διατάξεις κυκλοφορίας και στάθμευσης στην πόλη της Κορίνθου.
5. Την από 26-2-2010 εισήγηση-τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου για τη στάθμευση πέριξ του πεζοδρομημένου τμήματος του εμπορικού κέντρου, για τη βελτίωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στο κέντρο και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών.
6. Την από 2-3-10 έγγραφη πρόταση των τεσσάρων ιχθυοπωλών στο πεζοδρομημένο τμήμα του εμπορικού κέντρου.
7.Την από 1-3-10 αίτηση του ανθοπώλη Παναγιώτη Σιώκου.
8 Την από 2-3-10 επιστολή του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ
 
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Σώμα τις εξής τροποποιήσεις:
1)Τα οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία και ανθοπωλεία να μπορούν να τοποθετούν εμπορεύματα επί του πεζόδρομου , όσο η πρόσοψη του καταστήματος και πλάτος μέγιστο 1 μέτρο, ικανοποιώντας αίτημα των καταστηματαρχών .
2) Στην είσοδο κάθε πεζόδρομου να δημιουργηθούν δύο (2) θέσεις στάθμευσης ΤΑΞΙ χωρίς να παρακωλύεται η είσοδος και έξοδος των επιτρεπόμενων αυτοκινήτων προς τους πεζόδρομους, ικανοποιώντας αίτημα του Συλλόγου Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ.
3) Την καθιέρωση ελεγχόμενης στάθμευσης μέχρι μία (1) ώρα περιμετρικά του Εμπορικού Κέντρου, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημαρχιακής Επιτροπής, ικανοποιώντας αίτημα του Συλλόγου Εμπόρων Κορίνθου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν περισσότεροι και καλύτερα καταναλωτές στο πεζοδρομημένο τμήμα.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1)Τροποποιεί το άρθρο 2 παρ. γ΄ της 407/14-12-09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου  και δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης εμπορευμάτων επί του πεζόδρομου από τα οπωροπωλεία και ιχθυοπωλεία επί της πρόσοψης των καταστημάτων αυτών και σε πλάτος μέγιστο ένα (1) μέτρο, χωρίς να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση προθήκης με τζαμαρία ως βιτρίνα για τα ιχθυοπωλεία.
Για τα ανθοπωλεία έμπροσθεν αυτών με μέγιστο πλάτος ένα (1) μέτρο και μήκος όσο η πρόσοψη , με δυνατότητα επέκτασης, εφόσον δεν θίγονται όμορες επιχειρήσεις ή οικίες.
 
            2)Στο άρθρο 8 της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία: Επιτρέπεται η στάθμευση μέχρι δύο (2) ΤΑΞΙ στις εισόδους του πεζοδρομημένου τμήματος του εμπορικού κέντρου, όπως θα γίνει η διαγράμμιση από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να παρεμποδίζεται η είσοδος και έξοδος των επιτρεπόμενων αυτοκινήτων.
 
            3)Καθορίζεται μέγιστη διάρκεια στάθμευσης μία (1) ώρα στις εξής οδούς:
-ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ (από Κολοκοτρώνη έως Απ. Παύλου και από Εθν. Ανεξαρτησίας έως Ερμού) εκατέρωθεν της οδού .
-ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ (από Εθν. Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη επί του 1ου Δημοτικού σχολείου)
-ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ (από Εθν. Ανεξαρτησίας έως Δερβενακίων)
-ΚΥΠΡΟΥ (από Εθν. Ανεξαρτησίας έως Εθν. Αντίστασης). Στο τμήμα από Ερμού έως Εθν. Αντίστασης η στάθμευση των αυτοκινήτων θα γίνεται διαγώνια επί του πεζοδρομίου
-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ (από Δαμασκηνού έως Κολιάτσου) εκατέρωθεν της οδού.
-ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (από Δαμασκηνού έως Κολιάτσου) εκατέρωθεν της οδού.
-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Κύπρου έως Κολιάτσου επί του Δικαστικού Μεγάρου)
-ΕΡΜΟΥ (από Κύπρου έως Κολιάτσου έναντι του Δημαρχείου)
-ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ (από Ερμού έως Εθν. Αντίστασης)
-ΚΥΠΡΟΥ (από Εθν. Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη επί του Δικαστικού Μεγάρου). Στο τμήμα αυτό η στάθμευση των αυτοκινήτων θα γίνεται κάθετα προς το πεζοδρόμιο.
 
-Στο τμήμα της οδού Κύπρου από Εθν. Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη επιτρέπεται στάθμευση δικύκλων (ποδήλατα και μοτοποδήλατα).
 
-Ισχύει η κάρτα μόνιμου κατοίκου των οδών του κέντρου όπως ορίζεται από το δακτύλιο μεταξύ των οδών Απ. Παύλου, Αράτου, Εθν. Ανεξαρτησίας.
 
                       
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Γεώργιος Δαλαμαρίνης
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 46 / 2010
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ           Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ      ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 18 -3-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
Περίληψη της υπ’ αριθμ. 46/03-03-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων στη συνεδρίασή του την 3η Μαρτίου 2010 έλαβε την αριθμ. 46 κανονιστική απόφαση, περί χρήσης πεζόδρομων, ως εξής:
 
            1) Τροποποιεί το άρθρο 2 παρ. Γ΄ της 407/14-12-09 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και δίδεται η δυνατότητα τοποθέτησης εμπορευμάτων επί του πεζόδρομου από τα οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία και ανθοπωλεία επί της πρόσοψης των καταστημάτων αυτών και σε πλάτος μέγιστο ένα (1) μέτρο, χωρίς να είναι απαραίτητη η τοποθέτηση προθήκης με τζαμαρία ως βιτρίνα για τα ιχθυοπωλεία.
           
            2)Στο άρθρο 8 της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου προστίθεται διάταξη σύμφωνα με την οποία: Επιτρέπεται η στάθμευση μέχρι δύο (2) ΤΑΞΙ στις εισόδους του πεζοδρομημένου τμήματος του εμπορικού κέντρου, όπως θα γίνει η διαγράμμιση από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, χωρίς να παρεμποδίζεται η είσοδος και έξοδος των επιτρεπόμενων αυτοκινήτων.
 
            3)Καθορίζεται μέγιστη διάρκεια στάθμευσης μία (1) ώρα στις εξής οδούς:
-ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ (από Κολοκοτρώνη έως Απ. Παύλου και από Εθν. Ανεξαρτησίας έως Ερμού) εκατέρωθεν της οδού .
-ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ (από Εθν. Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη επί του 1ου Δημοτικού σχολείου)
-ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ (από Εθν. Ανεξαρτησίας έως Δερβενακίων)
-ΚΥΠΡΟΥ (από Εθν. Ανεξαρτησίας έως Εθν. Αντίστασης). Στο τμήμα από Ερμού έως Εθν. Αντίστασης η στάθμευση των αυτοκινήτων θα γίνεται διαγώνια επί του πεζοδρομίου
-ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ (από Δαμασκηνού έως Κολιάτσου) εκατέρωθεν της οδού.
-ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ (από Δαμασκηνού έως Κολιάτσου) εκατέρωθεν της οδού.
-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ (από Κύπρου έως Κολιάτσου επί του Δικαστικού Μεγάρου)
-ΕΡΜΟΥ (από Κύπρου έως Κολιάτσου έναντι του Δημαρχείου)
-ΑΔΕΙΜΑΝΤΟΥ (από Ερμού έως Εθν. Αντίστασης)
-ΚΥΠΡΟΥ (από Εθν. Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη επί του Δικαστικού Μεγάρου). Στο τμήμα αυτό η στάθμευση των αυτοκινήτων Θα γίνεται κάθετα προς το πεζοδρόμιο.
 
-Στο τμήμα της οδού Κύπρου από Εθν. Αντίστασης έως Κολοκοτρώνη επιτρέπεται στάθμευση δικύκλων (ποδήλατα και μοτοποδήλατα).
 
-Ισχύει η κάρτα μόνιμου κατοίκου των οδών του κέντρου όπως ορίζεται από το δακτύλιο μεταξύ των οδών Απ. Παύλου, Αράτου, Εθν. Ανεξαρτησίας.
 
Κόρινθος 18-3-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ