Ανάθεση μελέτης σχεδιασμού αντιμετώπισης κυκλοφοριακών

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 45
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 3o   «Έγκριση πρακτικού επιτροπής τεχνικής αξιολόγησης για την
                      ανάθεση μελέτης σχεδιασμού αντιμετώπισης κυκλοφοριακών
                       αναγκών του Δήμου»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
Α π ώ ν
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη, 4) Ιωάννη Βορτελίνου, 5) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα
 
Απόφαση: 45 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
1.- Την αριθμ. 344/14-10-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί διακήρυξης διαγωνισμού εκπόνησης μελέτης σχεδιασμού  αντιμετώπισης κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου και συγκρότηση επιτροπής
2.-Την αριθμ. 7/29-1-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου το αριθμ. 2/17-2-2010 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης του διαγωνισμού , περί ανοίγματος και αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, και ζήτησε την έγκρισή του.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3316/2005 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των 1) Χαράλαμπου Κασίμη, 2) Κων/νου Γιώτη, 3) Παναγιώτη Λούμπα, 4) Γρηγορίου Καρπούζη, 5) Παναγιώτη Λουζιώτη και 6) Γεωργίου Δαλαμαρίνη, δίνοντας λευκή ψήφο)
 
            Εγκρίνει το υπ΄αριθμ. 2/17-2-2010 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας –αξιολόγησης του διαγωνισμού για την εκπόνηση «Μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων» , περί ανοίγματος και αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων, σύμφωνα με το οποίο η βαθμολογία διαμορφώνεται όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:
 

Α/Α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ              U1
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ U2A
ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΟ U2B
ΚΡΙΤΗΡΙΟ U2
ΣΥΝΟΛΙΚΗBΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1.
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
      91
          88
          89
   88,6
 89,72
2.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ (DELPHI
ENGINEERING
 
 
      80                                         
 
 
         81
 
 
         78
 
 
   79,27
 
 
 79,57
3.
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
     79
 
 
        80
 
 
        78
 
 
 78,80
 
 78,89

 
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 45 / 2010
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ           Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ      ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 11 -3-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ