Αποξήλωση αυθαίρετων πινακίδων

 

                           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
                         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 47
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ: 5o   «Αποξήλωση αυθαίρετων πινακίδων»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
Α π ώ ν
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 4) Ιωάννης  Βορτελίνος,  5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 6) Γεώργιος Δαλαμαρίνης
 
Απόφαση:  47 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.- Την αριθμ. 96/9-4-2002 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ,περί καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης, που νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 6649/26-4-2002 όμοια της Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης Ν. Κορινθίας.
2.- Την αριθμ. 236/20-6-2007 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί αποξήλωσης παράνομων διαφημιστικών πινακίδων και συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής , για τον εντοπισμό των εν λόγω πινακίδων.
3.- Την αριθμ. 94/21-4-2008 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του πρακτικού της επιτροπής για την αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
4.- Την αριθμ 6/29-1-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί επανεξέτασης απόφασης χωροθέτησης διαφημιστικών πινακίδων εμπορικής διαφήμισης.
5.- Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2501/16/25-γ/4-2-2010 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας, περί εφαρμογής αυτόφωρης διαδικασίας για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.
6.- Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2515/11/32/7-1-2010 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας της Αστυνομικής Δ/νσης Κορινθίας, περί υποβολής μηνύσεων στο Εισαγγελέα Πλημ/κων Κορίνθου για την τοποθέτηση (14) παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
7.- Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Ανδρέου, για την αποξήλωση πινακίδας επί της συμβολής των οδών Δαμασκηνού και Πειρήνης, 20, μετά από την αριθμ. πρωτ. 32640/2009 αίτηση του κ. Παρασκευά Νταβαρίνου και την κοινοποιηθείσα έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης ΧωΠοΠε της Νομαρχιακής Αυτ/σης Κορινθίας.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Να προβεί στην αποξήλωση των παρακάτω παράνομων διαφημιστικών πινακίδων, ως εξής:
1.- Στο 81ο χ/μ παράλληλου αυτ/μου πινακίδα διαστάσεων 0,60 χ 0,30 εκατοστών, εφαπτόμενη στον παράλληλο της Εθνικής, με την επωνυμία «JUMBO»
2.- Στα Κρητικά Αρχ. Κορίνθου, πινακίδα διαστάσεων 1,5 μ. χ 2 μ. με την επωνυμία της επιχείρησης της ΜΠΙΝΙΑΡΗ Αικατερίνης
3.- Στο 2ο χ/μ., στο 2,500ο χ/μ και στο 3,500ο χ/μ Ε.Ο. Κορίνθου –Άργους, πινακίδες διαστάσεων 0,70 χ 0,50 εκατοστών, με την επωνυμία «ACADEMY TRAINERS ΣΧΟΛΗ ΣΚΥΛΩΝ»
4.- Στο 6,500ο χ/μ Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους, πινακίδα διαστάσεων 1,5 μ. χ 0.80 εκατοστών, με την επωνυμία «ΚΡΙΕΜΠΑΡΔΗΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ»
5.- Στο 5ο χ/μ Ε.Ο. Κορίνθου-Άργους, πινακίδα διαστάσεων 1,5μ. χ2,5 μ. με την επωνυμία «ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Θ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΙ»
6.- Στην Κόρινθο (Εθν. Αντίστασης 61) έχει τοποθετηθεί πάνω σε ρυθμιστική πινακίδα Ρ-13 αυτοκόλλητο διαστάσεων 0,10 χ0,10 εκατοστών, που αναγράφει «ΚΟΡΙΝΘΟΣ GΑΤΕ 13»
7.- Στο 1ο χ/μ Ε.Ο. Κορίνθου –Αρχ. Κορίνθου, δύο πινακίδες σε απόσταση 200 μέτρων μεταξύ τους, διαστάσεων 0,70 Χ0,45 εκατοστών πάνω σε μεταλλικό στύλο ύψους 2 μέτρων με την επωνυμία «VALVOLINE ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ –ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ»
8.-Στον παράλληλο της ΝΕΟ Α-Π , 20 μέτρα από τη γέφυρα της Κυρά Βρύσης από Εξαμιλίων προς Επιδαύρου, έναντι της EXPRESS SERVICE, πινακίδα διαστάσεων 0.70 χ 0.60 εκατοστών πάνω σε σιδεροκολώνα ύψους 2,5 μ. με την επωνυμία «NGP PACK»
9.- Στη Κόρινθο και σε απόσταση 5 μέτρων από τον άξονα της οδού Λ. Αθηνών 94, πινακίδα επί του πεζοδρομίου, διαστάσεων 2 μ χ 1,30μ με την επωνυμία ΕΠΙΠΛΑ ΛΙΣΤΑ ΓΑΜΟΥ»
10.- Στον παράλληλο της ΝΕΟ Α-Π τρεις διαφημιστικές πινακίδες, 2 στον Παράλληλο Επιδαύρου έως Εξαμιλίων και 1 στον παράλληλο από προαστιακό έως Κρητικά , με την επωνυμία «AUTO VISION  ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ»
11.- Στην Κόρινθο (Εθν. Αντιστάσεως 73) να έχει τοποθετηθεί πάνω σε πινακίδα
Ρ-13 διαστάσεων 0,20 χ 0,20 εκατοστών που αναγράφει «YOUNG GROUP GATE 7 – HOOLIGANS»
12.- Στην κολώνα της Αερογέφυρας Δράκου, πινακίδα διαστάσεων 1,00 μ. χ 0.80 εκατοστών με την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΠΙΠΙΛΟΣ»
13.- Στην ενταύθα οδό Πατρών 106 πινακίδα διαστάσεων 1,30 μ. χ 2,50μ. έμπροσθεν του Καταστήματος με την επωνυμία «ΤΖΗΡΙΑ» ψητοπωλείο.
14.- Στην ενταύθα οδό Πατρών 117 πινακίδα διαστάσεων 1,80μ. χ1 μ. κάθετα στον άξονα του δρόμου, με την επωνυμία «CAVA ALEMANIA»
15.- Στην ενταύθα συμβολή των οδών Δαμασκηνού και Πειρήνης 20 πινακίδα διαστάσεων 0,60 Χ 0,30  σε βεράντα πάνω από ισόγειο κατάστημα πολυκατοικίας με την επωνυμία «ΚΑΦΕΔΡΟΜΙΟ»
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 47 / 2010
 
        Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ          Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 16-3-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ