Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών της Εκπαίδευσης

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 48
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 6ον:  «Συνδιοργάνωση με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα
                     Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 7ου Πανελληνίου
                     Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή “Οι Τεχνολογίες της
          Πληροφορίας και των Επικοινωνιών της Εκπαίδευσης”»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
 
Α π ώ ν
 
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Φώτης Τζαναβάρας, 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 6) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Απόφαση: 48  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                          έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το από 30-11-2009 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο το εν λόγω Τμήμα πρόκειται να διοργανώσει το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή “Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση”, στην Κόρινθο, στις 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.
            Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος εισηγήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ανωτέρω Συνεδρίου με το ποσό των 6.000,00 €. Πρόκειται για μια μορφωτικού περιεχομένου διοργάνωση που προάγει τα κοινωνικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη παράθεσης catering κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή “Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση” από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το ποσό των 6.000,00 €. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στις 23-26 Σεπτεμβρίου 2010.
            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί η δαπάνη παράθεσης catering κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
            Για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 48 / 2010.
 
 
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ          ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22-03-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ