Αίτημα του συλλόγου ΚΑΟΚ Παλαίμων για συνδιοργάνωση..

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 50
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 8ον:  «Αίτημα του συλλόγου ΚΑΟΚ Παλαίμων για συνδιοργάνωση των
                      Προκριματικών Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων στην
                      Κόρινθο»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
 
Α π ώ ν
 
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Φώτης Τζαναβάρας, 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 6) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Κωνσταντίνος Γιώτης και 9) Χαράλαμπος Κασίμης.
 
Απόφαση: 50  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  
                          ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Καλαθοσφαιρικός Αθλητικός Όμιλος Κορίνθου “ΠΑΛΑΙΜΩΝ”, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 123/04-02-2010 έγγραφό του, αιτήθηκε την οικονομική συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των Προκριματικών Αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Καλαθοσφαίρισης, έτσι ώστε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να ορίσει την Κόρινθο ως διοργανώτρια πόλη. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί μετά τις εξετάσεις της Α΄ Λυκείου, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου 2010.
            Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος πρότεινε την έγκριση δαπάνης ύψους 3.500,00 €, για την κάλυψη των δαπανών φιλοξενίας (διαμονή και διατροφή) των ομάδων, που θα πάρουν μέρος στους Προκριματικούς Αγώνες Καλαθοσφαίρισης. Είναι μια αθλητική εκδήλωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3β του Δ.Κ.Κ.   
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 123/04-02-2010 έγγραφο του Καλαθοσφαιρικού Αθλητικού Ομίλου Κορίνθου “ΠΑΛΑΙΜΩΝ”, την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των Προκριματικών Αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Καλαθοσφαίρισης στην Κόρινθο, με το ποσό των 3.500,00 €. Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί μετά τις εξετάσεις της Α΄ Λυκείου, δηλαδή στις αρχές Ιουνίου 2010 και θα λάβουν μέρος οι ακόλουθες τέσσερις ομάδες:
1η ομάδα: Ο πρωταθλητής της ένωσης Ε.Σ.Κ.Α.Κ (Κορινθία – Αργολίδα- Κυνουρία), που είναι ο ΠΑΛΑΙΜΩΝΑΣ Κορίνθου.
2η ομάδα: Ο πρωταθλητής της ένωσης Ε.Σ.Κ.Α.Η (Αχαΐα – Ηλεία).
3η ομάδα: Ο πρωταθλητής της ένωσης Ε.Σ.Κ.Α.Σ.ΚΕ.ΝΟ.Π. (Αρκαδία – Μεσσηνία – Λακωνία).
4η ομάδα: Ο πρωταθλητής της ένωσης Ε.Σ.ΚΑ.Β.Δ.Ε. (Αιτωλοακαρνανία - Ήπειρος – Επτάνησα).
 
Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες φιλοξενίας (διαμονής και διατροφής) των τριών ομάδων που θα πάρουν μέρος στους Προκριματικούς Αγώνες (αφού η τέταρτη ομάδα είναι ο ΠΑΛΑΙΜΩΝΑΣ Κορίνθου). Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα εγγραφεί πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
     Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 50 / 2010.
 
 
    Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                    Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ             ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 08-03-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ