Αίτημα Πνευματικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Συνοικισμού Κορίνθου…

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 52
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 10ον:  «Αίτημα Πνευματικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων
                        Συνοικισμού Κορίνθου για συμμετοχή στη θεατρική παράσταση
                       ΄΄Παύλος Μελάς΄΄»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
 
Α π ώ ν
 
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Φώτης Τζαναβάρας, 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 6) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Κωνσταντίνος Γιώτης και 9) Χαράλαμπος Κασίμης.
 
Απόφαση: 52 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                          έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 26-1-2010 αίτηση του εν λόγω Συλλόγου , σύμφωνα με την οποία ζητούν την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση θεατρικής παράστασης με τίτλο «Παύλος Μελάς» , τιμώντας την επέτειο της 25ης Μαρτίου.
            Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος ο οποίος εισηγήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της παραπάνω παράστασης με το ποσό των 7.000 €. Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου διοργάνωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006. Η παράσταση θα δοθεί από 22/3 έως και 25-3-2010 στο Κέντρο Νεότητας του Συλλόγου στο Συνοικισμό.
            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες όπως ενοικίαση κουστουμιών, εκτύπωσης προσκλήσεων –αφισσών και προγραμμάτων, τα σκηνικά, η ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση και παράθεση μπουφέ στο τέλος της παράστασης της 25/3/2010.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων με τίτλο «Παύλος Μελάς» από το Πνευματικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Συνοικισμού ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου , με το ποσό των 7.000 €. Οι παραστάσεις θα δοθούν από 22/3 έως και 25/3/2010, στο Κέντρο Νεότητας του Συλλόγου στο Συνοικισμό.
            Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν δαπάνες όπως ενοικίαση κουστουμιών, εκτύπωσης προσκλήσεων –αφισών και προγραμμάτων, τα σκηνικά, η ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση και παράθεση μπουφέ στο τέλος της παράστασης της 25/3/2010.
            Για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 52 / 2010.
 
      Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ             Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ          ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 11-3-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ