Αίτημα του ΔΟΝΑΚ για έκτακτη οικονομική ενίσχυση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 56
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 3/03-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 14ον:  «Αίτημα του ΔΟΝΑΚ για έκτακτη οικονομική ενίσχυση»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 3η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 5376/26.02.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) και έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Γιώτης Κων/νος, 19) Κασίμης Χαράλαμπος, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21)Δημήτριος Φλεβάρης, 22) Παναγιώτης Λούμπας, 23) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 24) Φώτης Τζαναβάρας, 25) Παναγιώτης Λουζιώτης, 26) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
 
Α π ώ ν
 
1) Λιάπης Χρήστος
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Φώτης Τζαναβάρας, 5) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 6) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 7) Γεώργιος Κουκουλίδης, 8) Κωνσταντίνος Γιώτης και 9) Χαράλαμπος Κασίμης.
 
Απόφαση: 56   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 4/25-1-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Κορινθίων , με την οποία αιτείται  έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο ποσού € 40.000 για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού, σιδηρικά, ξυλείας , μαρμάρων και πλαστικού τάπητα, για την συντήρηση και επισκευή του κλειστού Γυμναστηρίου.
Ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο και ανάφερε ότι το κλειστό γυμναστήριο λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων και της καθημερινής χρησιμοποίησης από τους Αθλητικούς Συλλόγους, ακόμη και των γειτονικών Δήμων, για προπόνηση και διεξαγωγή αγώνων, έχει υποστεί φθορές. Κρίνεται άμεση η ανάγκη της συντήρησης και επισκευής του.   Επειδή από τα οικονομικά στοιχεία του φετινού προϋπολογισμού του ΔΟΝΑΚ δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί η πιο πάνω δαπάνη, προτείνω την έκτακτη επιχορήγησή τους με το ποσό των 40.000,00 €.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 4/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. , την εισήγηση Δημάρχου και  τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3ε  σε συνδυασμό με τα άρθρα 235 και παρ. 2 άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
                                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Την έκτακτη επιχορήγηση του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με το ποσό των 40.000 €, για την προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού, σιδηρικά, ξυλείας , μαρμάρων και πλαστικού τάπητα, συντήρησης και επισκευής του κλειστού Γυμναστηρίου.
 
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3 / 56 / 2010 .-
 
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ       ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 11-03-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Leave a Comment