Αίτηση Ομίλου Αντισφαίρισης Κορίνθου για οικονομική ενίσχυση για τους αγώνες OPEN Παύλεια

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 77
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 4/24-03-2010)
 
ΘΕΜΑ 14ον:  «Αίτηση Ομίλου Αντισφαίρισης Κορίνθου για οικονομική
                       ενίσχυση για τους αγώνες OPEN Παύλεια»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 24η  Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, ύστερα από την αριθμ. 7068/19.03.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Κασίμης Χαράλαμπος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20)Δημήτριος Φλεβάρης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 23) Λιάπης Χρήστος, 24) Παναγιώτης Λουζιώτης
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3)Γιώτης Κων/νος
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Φαρμάκης, 2) Δημήτριος Τζαναβάρας, 3) Ιωάννης Βορτελίνος και 4) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
 
Απόφαση:  77   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 852/04-02-2010 έγγραφο – αίτηση του Ομίλου Αντισφαίρισης Κορίνθου, περί χορηγίας του Δήμου για το ετήσιο τουρνουά τένις OPEN “ΠΑΥΛΕΙΑ”.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος είπε ότι ο συγκεκριμένος όμιλος ιδρύθηκε το 1979 και όλα αυτά τα χρόνια έχει επιδείξει αξιόλογο αθλητικό έργο. Στον Όμιλο αθλούνται πάνω από 100 παιδιά και περίπου 70 ενήλικα μέλη. Πρότεινε ο Δήμος να στηρίξει οικονομικά την διοργάνωση του ετήσιου τουρνουά τένις «ΟΡΕΝ Παύλεια» με το ποσό των 2.000,00 €. Η συγκεκριμένη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από 5 Ιουνίου 2010 έως και 13 Ιουνίου 2010 και θα πάρουν μέρος κορυφαίοι Έλληνες παίκτες. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για κύπελα, μετάλλια, μπλούζες και πετσέτες.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. πρωτ. 852/04-02-2010 έγγραφο του Ομίλου Αντισφαίρισης Κορίνθου, την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του ετήσιου τουρνουά τένις από τον Όμιλο Αντισφαίρισης Κορίνθου με τίτλο «OPEN ΠΑΥΛΕΙΑ» με το ποσό των 2.000,00 €. Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο από 5 έως και 13 Ιουνίου 2010. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για κύπελα, μετάλλια, μπλούζες και πετσέτες.
Πρόκειται για μία αθλητικού περιεχομένου εκδήλωση, που προάγει τα αθλητικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010 που θα εγγραφεί με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/ 77/ 2010.-
   
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 12-04-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗ