Αποδοχή δωρεάς Γεωργίου και Αικατερίνης Κονδύλη στην Αρχαία Κόρινθο, για νηπιαγωγείο

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 90
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/14-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 1o :  «Αποδοχή δωρεάς Γεωργίου και Αικατερίνης Κονδύλη στην
                      Αρχαία Κόρινθο, για νηπιαγωγείο»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 14η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 8343/09.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες δέκα επτά (17) κι έλειπαν δέκα (10) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Παύλος Παππάς, 8) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 11) Δημήτριος Τζαναβάρας, 12) Ιωάννης Βορτελίνος, 13) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,14) Κασίμης Χαράλαμπος, 15) Δημήτριος Φλεβάρης, 16) Λιάπης Χρήστος,17)Γιώτης Κων/νος, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Γεώργιος Φαρμάκης, 23) Κουκουλίδης Γεώργιος,
 
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Παναγιώτης Λουζιώτης, 4) Χρήστος Μελέτης.
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 90 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης   
                          έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6479/11.03.2010 αίτηση των Γεωργίου Μιχ. Κονδύλη και της συζύγου του Αικατερίνης, σύμφωνα με την οποία οι ανωτέρω είναι ιδιοκτήτες ενός ακινήτου εμβαδού 120 τ.μ. με υπόγειο, που βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαίας Κορίνθου, πλησίον του ιερού ναού Αποστόλου Παύλου στη θέση Κακάβι ή πρώην Κοτιλαίηκα, σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου, και επιθυμούν να το κάνουν δωρεά στο Δήμο Κορινθίων, για χρήση στέγασης Νηπιαγωγείου του Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου. 
Ο Πρόεδρος επισήμανε ότι η αποδοχή της δωρεάς περιλαμβάνεται στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής (άρθρο 103 § 2 περ. θ΄ Ν. 3463/2006).  Σύμφωνα, όμως,  με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο την αρμοδιότητα.  
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο επειδή αυτό είναι το αίτημα των δωρητών αλλά και η Δημοτική Αρχή θεωρεί σημαντική την δωρεά αυτή, γιατί θα συμβάλει στη παιδεία των μικρών παιδιών του Τοπικού Διαμερίσματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποδέχεται την πρόταση του Προέδρου.
 
Στο σημείο αυτό εισέρχεται στην αίθουσα ο κ. Γεώργιος Κουρούμπαλης.
 
               Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στο Δήμαρχο , ο οποίος ανάφερε ότι στο Δήμο μας υπάρχει η διαθήκη Πανταζή, σύμφωνα με την οποία, ο αείμνηστος δώρισε στο Δήμο οικόπεδο για να αναγερθεί κτίριο στέγασης απόρων κορασίδων στο Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου.  Στη συνέχεια προέκυψε η ανάγκη ανέγερσης βρεφονηπιακού σταθμού, στο ανωτέρω οικόπεδο, γι΄ αυτό ξεκίνησε  η διαδικασία τροποποίησης των όρων της ανωτέρω διαθήκης, αλλά μέχρι και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Προτείνω την αποδοχή της παραπάνω δωρεάς, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες ο ίδιος και  το Δημοτικό Συμβούλιο προς τους δωρητές Γεώργιο Μιχ. Κονδύλη και τη σύζυγό του Αικατερίνη, η οποία θα βοηθήσει τα μέγιστα στη παιδεία των παιδιών του Τοπικού Διαμερίσματος Αρχαίας Κορίνθου.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 103 § 4 Ν. 3463/2006       
 
                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
           
            Α. Αποδέχεται την δωρεά ακινήτου, οικοπέδου έκτασης 550,00 τ.μ.                  μετά κτίσματος εμβαδού 120τ.μ. μετά υπογείου, κειμένου στο Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου, πλησίον Ιερού Ναού Απ. Παύλου  και στη θέση Κακάβι ή πρώην Κοτιλαίηκα ή «Κονδύλαινα» κάθετης συνιδιοκτησίας Γεωργίου Μιχ. Κονδύλη και Αικατερίνης συζ. Γ. Κονδύλη, σύμφωνα με το αριθμ. 1714/13-8-2009 συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου, όπως εικονίζεται στο από Ιούνιο 2009 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Γεωργίου Β, Μάρκου με στοιχεία Α-Β-Β΄-Π΄-Π-Α και ορίζεται βόρεια με ιδιοκτησία  Αναστασίου Χρήστου, δυτικά και νότια με ακάλυπτο χώρο του ιδιόχρηστου χώρου και ανατολικά με ιδιοκτησία Σωτηρίου Τσουλούφα, το οποίο προορίζεται για Νηπιαγωγείο του Τ.Δ. Αρχ. Κορίνθου.
          Β. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες, τόσο του Δημάρχου, όσο και σύσσωμου του Δημοτικού Συμβουλίου προς το ζεύγος Κονδύλη, για αυτή την ιδιαίτερα ευγενική χειρονομία.
 
            Γ. Το νηπιαγωγείο που θα λειτουργήσει να ονομαστεί ΚΟΝΔΥΛΕΙΟ Νηπιαγωγείο Αρχαίας Κορίνθου.
 
            Δ. Να γίνει ειδική τελετή προς τιμή των δωρητών σε τόπο και ημερομηνία που θα καθοριστούν από κοινού με τους δωρητές.
 
            Ε. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων του σχετικού δωρητηρίου συμβολαίου.  
           
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.-
           
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 90 / 2010
 
     Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ          ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 21-4-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ