Συνέχιση συνεργασίας με το ΚΤΕΛ για τις αστικές γραμμές

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 91
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/14-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 2o :  «Συνέχιση συνεργασίας με το ΚΤΕΛ για τις αστικές γραμμές»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 14η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 8343/09.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) και έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Παύλος Παππάς, 8) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 9) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 10) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 11) Δημήτριος Τζαναβάρας, 12) Ιωάννης Βορτελίνος, 13) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,14) Κασίμης Χαράλαμπος, 15) Δημήτριος Φλεβάρης, 16) Λιάπης Χρήστος,17)Γιώτης Κων/νος, 18) Παναγιώτης Λούμπας, 19) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 20) Γρηγόριος Καρπούζης, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Γεώργιος Φαρμάκης, 23) Κουκουλίδης Γεώργιος, 24) Γεώργιος Κουρούμπαλης
 
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2) Παναγιώτης Λουζιώτης, 3) Χρήστος Μελέτης.
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Απόφαση: 91   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                 έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 1977/23-3-2010 έγγραφο του ΚΤΕΛ Κορινθίας, σύμφωνα με το οποίο προτίθεται να συνεχίσει την εκτέλεση του έργου για το διάστημα Μάρτιο έως Δεκέμβριο 2010 συνολικού κόστους 49.992,00 € , με συμμετοχή του Δήμου σε ποσοστό 30,9%, ήτοι ευρώ 17,48 ανά διαδρομή και τη συμμετοχή του ΚΤΕΛ με το ποσοστό των 69,1% ήτοι ευρώ 39,09 ανά διαδρομή.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Δημάρχου και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 Ν. 3463/2006 και του Ν. 2963/01 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 
 Τη συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα  δημοτικής συγκοινωνίας και ειδικότερα της γραμμής «Κόρινθος – Εξαμίλια –Ξυλοκέριζα- Κεγχριές» για το διάστημα από 15-4-2010 μέχρι 14-2-2011 με ποσοστό 30,9%  ήτοι ευρώ 17,48 ανά διαδρομή.
Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 49.992 € για τους 10 μήνες και αναλύεται ως εξής:
Σύνολο διαδρομών ανά μήνα 260 Χ17,48 € = 4.554,80 Χ 10% ΦΠΑ =4.999,20 € Χ 10 μήνες = 49.992,20 €
 
 Το συνολικό ποσό των 49.992,20 € θα βαρύνει το δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2010 με πίστωση η οποία θα προβλεφθεί σε τροποποίηση του προϋ/σμού με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
            Στο σημείο αυτό εισέρχονται στην αίθουσα οι κ. κ. 1)Παναγιώτης Λουζιώτης και 2) Χρήστος Μελέτης
 
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 91 / 2010
 
      Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ             Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 – 04 - 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ