Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 93
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/14-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 3ον:  «Επιχορηγήσεις αθλητικών συλλόγων»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 14η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 8343/09.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) κι έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Κασίμης Χαράλαμπος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20)Δημήτριος Φλεβάρης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 23) Λιάπης Χρήστος, 24) Παναγιώτης Λουζιώτης, 25)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 26)Γιώτης Κων/νος.
 
 
 
Α π ώ ν
 
1) Φώτης Τζαναβάρας
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Παναγιώτης Λούμπας και 3) Χρήστος Λιάπης.
 
Απόφαση: 93    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς, επιχορηγεί τους αθλητικούς συλλόγους της περιφερείας του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχουν υποβάλλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση επτά (7) αθλητικοί σύλλογοι και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει τις αιτήσεις τους και να αποφασίσει την επιχορήγησή τους, για πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου
                                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την επιχορήγηση των παρακάτω αθλητικών συλλόγων, για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεών τους, ως εξής:
 
1.      Αθλητικός Σύλλογος «Κόρινθος 2006», με το ποσό των 3.000,00 €.
2.      Ναυτικός Όμιλος Κορίνθου, με το ποσό των 7.000,00 €,
3.      Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος «Η Κόρινθος» – Τμήμα Βόλλεϋ, με το ποσό των 3.000,00 €,
4.      Ποδοσφαιρικός & Αθλητικός Σύλλογος Κορίνθου «Ο ΚΥΨΕΛΟΣ», με το ποσό των 5.000,00 €.
5.      Αθλητικός Σύλλογος «ΣΙΣΥΦΟΣ» Κορίνθου, με το ποσό των 5.000,00 €.
6.      Ποδοσφαιρικός & Αθλητικός Σύλλογος Εθνικός Ξυλοκέριζας, με το ποσό των 2.000,00 € και
7.      Αθλητικός Πολιτιστικός Όμιλος Κορίνθου «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ», με το ποσό των 5.000,00 €.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 150.000,00€ η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010.
Ψηφίζει την διάθεση ποσού 30.000,00 € της πίστωσης με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού 150.000,00 €, για το έτος 2010.
           
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
 
 
 
 
 
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 93 / 2010.-
 
   
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-04-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ