Παραλαβή μελέτης υδρογεωτεχνικής και γεωλογικής έρευνας….

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 94
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/14-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 4ον:  «Παραλαβή μελέτης υδρογεωτεχνικής και γεωλογικής έρευνας
                      περί της καταλληλότητας ίδρυσης νέου νεκροταφείου Δήμου
                        Κορινθίων»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 14η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 8343/09.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) κι έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Κασίμης Χαράλαμπος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20)Δημήτριος Φλεβάρης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 23) Λιάπης Χρήστος, 24) Παναγιώτης Λουζιώτης, 25)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 26)Γιώτης Κων/νος.
 
 
 
Α π ώ ν
 
1) Φώτης Τζαναβάρας
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Παναγιώτης Λούμπας και 3) Χρήστος Λιάπης.
 
Απόφαση: 94    Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω:
 
1.      την υπ’ αριθμ. 8/186/01-06-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 6131/26-06-2009 όμοια της Δ/νσης Τ.Α. – Δ/σης Ν. Κορινθίας, περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (Επιτροπή Ερευνών) για την εκπόνηση έρευνας γεωλογικής και υδρογεωτεχνικής καταλληλότητας, συνολικού ποσού 12.500,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στο Δήμο Κορινθίων,
2.      το από 29-03-2010 έγγραφο του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το οποίο υποβάλλονται τα παραδοτέα του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Υδρογεωτεχνική και γεωλογική καταλληλότητα του χώρου για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου του Δήμου Κορινθίων» και
3.      την εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Με την αριθμ. 186/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπεγράφη προγραμματική σύμβαση του Δήμου μας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Υδρογεωτεχνική και γεωλογική καταλληλότητα νέου νεκροταφειακού χώρου”.
Στη συνέχεια με το από 29-3-2010 έγγραφο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατέθεσε εμπρόθεσμα σε δύο (2) σειρές αντίγραφα της παραπάνω μελέτης.
Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών μετά από έλεγχο των ανωτέρω σειρών προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την παραλαβή και αποδοχή τα των κατατεθέντων σειρών, καθόσον ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της Προγραμματικής Σύμβασης».
      
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την παραλαβή της ύλης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Υδρογεωτεχνική και γεωλογική καταλληλότητα του χώρου για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου του Δήμου Κορινθίων», το οποίο υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογικής του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε τρία (3) αντίτυπα που το καθένα περιέχει:
1)     Τεχνικές εκθέσεις (Γεωλογική καταλληλότητα, Τεχνικογεωλογική μελέτη)
2)     Χάρτες
3)     Ένα CD με ψηφιακό υλικό.
 
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 94 / 2010.-
 
   
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 16-04-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ