Ονομασίες ανωνύμων οδών στις περιοχές ΄Μπαθαρίστρα΄΄(Δέλτα) και Αγ. Άννας

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 104
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/14-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 16ν: «Ονομασίες ανωνύμων οδών στις περιοχές ΄Μπαθαρίστρα΄΄       
                     (Δέλτα) και Αγ. Άννας
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 14η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 8343/09.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) κι έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Κασίμης Χαράλαμπος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20)Δημήτριος Φλεβάρης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 23) Λιάπης Χρήστος, 24) Παναγιώτης Λουζιώτης, 25)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 26)Γιώτης Κων/νος.
 
 
Α π ώ ν
 
1) Φώτης Τζαναβάρας
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Παναγιώτης Λούμπας, 3) Χρήστος Λιάπης, 4) Ιωάννης Βορτελίνος, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 6) Χαράλαμπος Κασίμης.
 
Απόφαση:  104 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας
                           διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 26-1-2010 (αριθμ. πρωτ. 2725/26.1.2010) αίτηση του δημότη μας Νικολάου Ζαφειριάδη, εκπρόσωπο των κατοίκων της περιοχής ΔΕΛΤΑ,  με την οποία ζητούν την ονομασία της ανωνύμου οδού η οποία ξεκινά από την ιδιοκτησία «ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗ» έως και πέρα της στροφής ιδιοκτησίας «ΦΑΝΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ» σε οδό Πεύκων ή οποιαδήποτε άλλη επιλογή του Δημοτ. Σ/λίου.  
 
Επίσης, ο Πρόεδρος πρότεινε και την ονομασία του κάθετου δρόμου που συνδέει την οδό Εφύρας με την Νέα Εθνική οδό Αθηνών –Κορίνθου (ΝΟΕΑΚ) έξω από το 8ο Δημοτικό Σχολείο στην περιοχή Αγ. Άννας.
           
Προτείνεται να ονομαστούν :
 
1.- η οδός στη περιοχή ΔΕΛΤΑ η οποία ξεκινά από την ιδιοκτησία «Κουρουμπαλη» έως και πέρα της στροφής ιδιοκτησίας «Φανοποιϊα Βασιλείου» σε ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ – Εφέσιος Φιλόσοφος που συνδέεται λόγω της Μικράς Ασίας και
2.- ο κάθετος δρόμος που συνδέει την οδό Εφύρας με την Νέα Εθνική οδό Αθηνών –Κορίνθου (ΝΕΟΑΚ) έξω από το 8ο Δημοτικό Σχολείο, στην περιοχή Αγ. Άννας σε ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ , λόγω του ότι διαμένουν κάτοικοι, που προέρχονται από  την περιοχή Σολυγείας.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Δ.Κ.Κ. και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Την ονομασία των παρακάτω οδών, ως εξής:  
 
1.   την οδό στη περιοχή ΔΕΛΤΑ, η οποία ξεκινά από την ιδιοκτησία «Κουρούμπαλη» έως και πέρα της στροφής ιδιοκτησίας «Φανοποιϊα Βασιλείου» σε ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ – Εφέσιος Φιλόσοφος, που συνδέεται λόγω της Μικράς Ασίας και
 
2.- τον κάθετο δρόμο που συνδέει την οδό Εφύρας με την Νέα Εθνική οδό Αθηνών –Κορίνθου (ΝΕΟΑΚ) έξω από το 8ο Δημοτικό Σχολείο, στην περιοχή Αγ. Άννας σε ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ , λόγω του ότι διαμένουν κάτοικοι, που προέρχονται από την περιοχή Σολυγείας.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   5 / 104 / 2010
 
      Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ           ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 26 -4 – 2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ