Αίτηση Ένωσης Αρκάδων «το Μαίναλο» για συμμετοχή στις δαπάνες της εκδήλωσης «Προς Κορινθίους 2010»

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 105
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 5/14-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 17ον:  «Αίτηση Ένωσης Αρκάδων «το Μαίναλο» γθα συμμετοχή στις δαπάνες της εκδήλωσης «Προς Κορινθίους 2010»»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 14η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 8343/09.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι έξι (26) κι έλειπε ένας (1) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Κουκουλίδης Γεώργιος, 15) Δημήτριος Τζαναβάρας, 16) Ιωάννης Βορτελίνος, 17) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,18) Κασίμης Χαράλαμπος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20)Δημήτριος Φλεβάρης, 21) Παναγιώτης Λούμπας, 22) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 23) Λιάπης Χρήστος, 24) Παναγιώτης Λουζιώτης, 25)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 26)Γιώτης Κων/νος
Α π ώ ν
1) Φώτης Τζαναβάρας
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης,2)Παναγιώτης Λούμπας, 3) Χρήστος Λιάπης, 4) Ιωάννης Βορτελίνος, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 6) Χαράλαμπος Κασίμης.
 
Απόφαση: 105  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Ένωση Αρκάδων με το από 10-05-2010 έγγραφό της αιτήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην διοργάνωση της εκδήλωσης «Προς Κορινθίους», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28η Ιουνίου 2010 στην Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη «Περιβολάκια», παραμονή της εορτής του πολιούχου της πόλης μας Αποστόλου Παύλου.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος στην ως άνω εκδήλωση με το ποσό των 6.000,00€, με το οποίο θα καλυφθούν μέρος των δαπανών για την αμοιβή της ορχήστρας. Πρόκειται για μια πολιτιστικού περιεχομένου διοργάνωση, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 παρ. 3 του Ν. 3463/2006.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το από 10-05-2010 έγγραφο της Ένωσης Αρκάδων Ν. Κορινθίας «Το Μαίναλο», την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
 Τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Προς Κορινθίους 2010» από την Ένωση Αρκάδων Ν. Κορινθίας «Το Μαίναλο», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 28/6/2010 στην πλατεία Παν. Τσαλδάρη (Περιβολάκια) Κορίνθου με το ποσό των 6.000,00€. Με το ποσό αυτό θα καλυφθεί μέρος της δαπάνης αμοιβής της λαϊκής δημοτικής ορχήστρας.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 (μετά από τροποποίηση που έγινε με την υπ’ αριθμ. 5/103/14-04-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) με ΚΑ15/6471.0180 και τίτλο “Συμμετοχή στην εκδήλωση με τίτλο «Προς Κορινθίους» από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αρκάδων Ν. Κορινθίας «ΤΟ ΜΑΙΝΑΛΟ»” ποσού 6.000,00 €.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5 / 105 / 2010.-
   
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-04-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ