Πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Λάρνακα και έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 114
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/28-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 2ο ΕΗΔ: «Πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Λάρνακα και έγκριση
                           μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 9818/23.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος ήταν παρών, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Γρηγόριος Καρπούζης, 19) Δημήτριος Φλεβάρης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Λιάπης Χρήστος, 23) Παναγιώτης Λουζιώτης, 24) Γιώτης Κων/νος.
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα «Πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Λάρνακα και έγκριση                            μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου» επειδή πρέπει και ο Δήμος Λάρνακας στη συνέχεια να πάρει αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν’ αποφασίσει επ’ αυτού.
 
Απόφαση: 114 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
«Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του, στο Δήμο Κορινθίων ο κ. Ανδρέας Μωυσέως Δήμαρχος Λάρνακας, έκανε πρόταση να υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των δύο Δήμων στην Λάρνακα, στις 6 Ιουνίου και στη Κόρινθο αρχές Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εδώ επίσκεψης των αντιπροσωπειών των πόλεων που συμμετέχουν στο δίκτυο πόλεων «ΑΦΡΟΔΙΤΗ»
Οι λόγοι που μας οδηγούν στη συνεργασία είναι:       
  1. Η Κόρινθος και η Λάρνακα έχουν σχέσεις από αρχαιοτάτων χρόνων όπως μαρτυρούν αρχαιολογικά ευρήματα που βρέθηκαν στα όρια του Δήμου Λάρνακας.
  2. Η Κόρινθος και η Λάρνακα διατηρούν φιλικότατες σχέσεις.
  3. Τα τελευταία χρόνια έχουν επανειλημμένα γίνει πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο Δήμων.
  4. Η υπογραφή του πρωτοκόλλου θα είναι προς όφελος και των δύο Δήμων.
ε ι σ η γ ο ύ μ α ι λοιπόν την έγκριση της  υπογραφής του πρωτοκόλλου συνεργασίας με το Δήμο Λάρνακας, στη Λάρνακα και την μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου αποτελούμενη από τον Αλέξανδρο Πνευματικό -Δήμαρχο Κορινθίων , τον κ. Ιωάννη Ανδρέου , Αντιδήμαρχο , τον κ. Γεώργιο Δαλαμαρίνη, Δημοτικό Σύμβουλο και τον  Φώτη Τζαναβάρα Δημοτικό Σύμβουλο αό 4/6 μέχρι 7/6/2010.
Οι συμμετέχοντες θα ταξιδεύσουν αεροπορικώς από Αθήνα προς Λάρνακα την 4-6-2010 και από Λάρνακα προς Αθήνα την 7-06-2010.                                                                                                                                                                                                                                                        
            Το κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων ανέρχεται στο ποσό των 824,00 €, σύμφωνα με την προσφορά του ταξιδιωτικού πρακτορείου «ΔΙΟΛΚΟΣ» (Μ.Κουτσούκου & Σια ΕΕ.), στο οποίο και ανατίθεται. 
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Πανεπιστημίου της Pescara Ιταλίας, την εισήγηση Δημάρχου και
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 140 του ΔΚΚ (3463/06) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
-Την υπογραφή πρωτόκολλου συνεργασίας, μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του Δήμου Λάρνακας –Κύπρου, που συμμετέχουν στο δίκτυο πόλεων «ΑΦΡΟΔΙΤΗ», στην Λάρνακα, την 6 Ιουνίου 2010
– Την μετάβαση αντιπροσωπείας του Δήμου, αποτελούμενη από τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, τον κ. Ιωάννη Ανδρέου –Αντιδήμαρχο και  τους Δημοτικούς Συμβούλους  κ. Γεώργιο Δαλαμαρίνη, και κ. Φώτη Τζαναβάρα στη Λάρνακα, για να παραβρεθούν στην υπογραφή του ανωτέρω πρωτοκόλλου.  από 4/6 μέχρι και 7/6/2010. . Η διάρκεια του ταξιδιού είναι από 04/06/2010 (ημέρα άφιξης στην Κύπρο) έως και 07/06/2010 (ημέρα επιστροφής στην Ελλάδα).
Σημειώνεται ότι οι συμμετέχοντες θα ταξιδεύσουν αεροπορικώς από Αθήνα προς Κύπρο και επιστροφή.
Η έκδοση των αεροπορικών εισιτηρίων, ανατίθεται στο ταξιδιωτικό πρακτορείο «Δίολκος Tours» – Μ. Κουτσούκου & Σια ΕΕ.
Το κόστος της ημερήσιας αποζημίωσης των αιρετών θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό πίστωση με ΚΑ 00/6421 και τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινουμένων αιρετών» ποσού 4.500,00 €.
Για το κόστος της έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων των συμμετεχόντων, συνολικού ποσού 824,00 €, καθώς και των λοιπών εξόδων μετακίνησης και διατροφής τους, τροποποιεί το Δημοτικό Προϋ/σμό έτους 2010, ως εξής:
Λαμβάνει από το Αποθεματικό με ΚΑ 9111 ποσό 1.000,00 € και δημιουργεί εξειδικευμένη πίστωση με ΚΑ 15/6474.0052 και τίτλο «Μετάβαση αντιπροσωπείας στη Λάρνακα Κύπρου, που συμμετέχει στο δίκτυο πόλεων ΄΄ΑΦΡΟΔΙΤΗ΄΄»
 
            –Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 114 / 2010
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                       Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 24-02-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

Leave a Comment