Aίτημα Λιμενικού Ταμείου για κυκλοφοριακή ρύθμιση πρόσβασης στο λιμάνι, στη φάση κατασκευής της…

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 119
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/28-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 7oΕ.Η.Δ  «Aίτημα Λιμενικού Ταμείου για κυκλοφοριακή ρύθμιση
                          πρόσβασης στο λιμάνι, στη φάση κατασκευής της γέφυρας
                          στην Απ. Παύλου»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 9818/23.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος ήταν παρών,  2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Γρηγόριος Καρπούζης, 19)Δημήτριος Φλεβάρης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Λιάπης Χρήστος, 23) Παναγιώτης Λουζιώτης, 24)Γιώτης Κων/νος
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας 2)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3)Γεώργιος Κουκουλίδης
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα «Aίτημα Λιμενικού Ταμείου για κυκλοφοριακή ρύθμιση πρόσβασης στο λιμάνι, στη φάση κατασκευής της γέφυρας στην Απ. Παύλου». Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρίσκονται εκπρόσωποι του Λιμενικού Ταμείου, των εργαζομένων στο Λιμάνι, του Επιμελητηρίου, του Εμπορικού Συλλόγου και άλλων τοπικών φορέων.
 
Απόφαση: 119   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                            έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού Συμβουλίου την από 27-4-2010 αίτηση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου,  περί συζήτησης και εξεύρεσης λύσης της λειτουργίας του λιμανιού, ενόψει εργασιών κατασκευής της γέφυρας στην οδό Απ. Παύλου.
 
Ο κ. Χρήστος Δήμος, Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, έλαβε το λόγο από τον Πρόεδρο και μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι με τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στη γέφυρα της οδού Απ. Παύλου, δημιουργούνται προβλήματα με τη διέλευση των φορτηγών αυτοκινήτων (νταλίκες) που μεταφέρουν εμπορεύματα από και προς το λιμάνι της Κορίνθου. Αν δεν αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και σταματήσει η λειτουργία του λιμανιού, θα προκύψουν δυσκολίες στους εργαζόμενους στο Λιμάνι και τις οικογένειές τους, αλλά και στις βιομηχανικές  επιχειρήσεις που εξάγουν & εισάγουν εμπορεύματα.  Πρέπει να βρεθεί σύντομα μια λύση. Προτείνουμε τη χρήση της οδού Δαμασκηνού για τη διέλευση των νταλικών κατά τις ώρες 6.00 – 9.00 π.μ και 2.30 – 5:00 μ.μ., επειδή είναι κλειστά τα καταστήματα και δεν προκαλείται κάποιο πρόβλημα.
 
Το λόγο έλαβαν και άλλοι εκπρόσωποι, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για το πρόβλημα της λειτουργίας του λιμανιού και ζήτησαν την εξέταση του θέματος με μεγαλύτερη προσοχή και την άμεση αντιμετώπισή του.
 
Ο κ. Παναγιώτης Λουζιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι πράγματι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα με τη λειτουργία του λιμανιού και συγκεκριμένα με τη διέλευση των νταλικών . Στο παρελθόν είχαμε αποφασίσει για τη μη διέλευση των νταλικών γιατί προκαλούνται προβλήματα στον οδικό άξονα αλλά και γιατί θέλουμε τουριστικό λιμάνι και όχι καθαρά εμπορικό. Τη στιγμή που δεν έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε ένα καινούργιο λιμάνι , είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε λύση λειτουργίας του υπάρχοντος με το μικρότερο κόστος. Προτείνω μέχρι της 10/5/2010 να κατατεθούν προτάσεις στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας από τους ανθρώπους του Λιμενικού Ταμείου  και μετά από επεξεργασία και την νόμιμη διαδικασία, να έλθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο οδικός άξονας που εγώ θα πρότεινα είναι η οδός Δαμασκηνού.
 
Ο κ. Κων/νος Γιώτης μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι νομικά απαγορεύεται να κλείσουν τα λιμάνια. Πρέπει να διευκολύνουμε τα οικονομικά των αγαθών και εμπορευμάτων. Θέλουμε οι παραγωγικές μας τάξεις να παράγουν και να εξάγουν και να μεταφέρουν έσοδα στη πόλη μας. Κατανοώ ότι οι νταλίκες από όπου περάσουν θα δημιουργήσουν ενόχληση. Αλλά αυτή τη περίοδο και σ΄ αυτή την κατάσταση , είναι το τελευταίο που θα πρέπει να μας απασχολεί. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Λουζιώτη και προτείνω ως διέξοδο την οδό Δαμασκηνού έως το ΔΕΛΤΑ.
 
Ο κ. Χαράλαμπος Κασίμης, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι αφού δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά στοιχεία του έργου του Ξηριά, δεν μπορούμε να δώσουμε λύσεις κατασκευαστικές και κυκλοφοριακές. Υπάρχουν αρμόδιοι να εξετάσουν την κυκλοφορία της οδού Δαμασκηνού ή άλλης οδού.
 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσών κ. Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι η πρόταση του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου κ. Δήμου, που αποδέχεται και η μειοψηφία, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Πρέπει να καθοριστεί o αριθμός των νταλικών που θα διέρχεται από το ΔΕΛΤΑ προς το λιμάνι και αντιστρόφως.  Επίσης το ωράριο που προτείνεται, είναι το σωστό; Πρέπει για όλα αυτά να εκπονηθεί μελέτη κυκλοφοριακών παρεμβάσεων, όπως δημιουργίας κυκλοφοριακής όδευσης των οχημάτων και το κόστος αντιμετώπισης των οδοστρωμάτων κ.λ.π. Να θυμήσω ακόμα ότι η πρόθεσή μας ήταν το Λιμάνι της Κορίνθου να μη γίνει εμπορικό.
 
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Χρήστος Λιάπης.
 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε πάρει μια κανονιστική απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προβλέπει ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο, το οποίο παραβιάζεται από τους αρμοδίους του λιμενικού ταμείου.  Ακούστηκε ότι ο Δήμος θα έπρεπε να υλοποιήσει σχέδιο για εναλλακτική κυκλοφορία. Σύμφωνα με το νόμο, αυτός που εκτελεί το έργο πρέπει να βρει δρόμους διεξόδου.
Άκουσα με προσοχή όλα τα μέλη της μειοψηφίας να μας εγκαλείτε γιατί δεν παίρνουμε μέτρα για τη λειτουργία του Λιμανιού. Ποιος πληρώνει το κόστος των έργων που θα απαιτηθούν για να λειτουργήσει το Λιμάνι;
Δεν έχουμε σταθεί αρνητικοί στην εξυπηρέτηση των τοπικών βιομηχανικών εμπορευμάτων, αλλά δεν θα μετατραπεί το λιμάνι σε εμπορικό, όπως κάποιοι προσπαθούν να το καταστήσουν, εξυπηρετώντας τη βιομηχανική ζώνη του Ασπρόπυργου–Αττικής. Εξάλλου σε προηγούμενες συνεδριάσεις έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε λιμάνι τουριστικής ανάπτυξης.
Σήμερα δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση, γιατί χρειάζεται κανονιστική, μέσω της δημαρχιακής επιτροπής και κατόπιν να έλθει το θέμα  στο Συμβούλιο.
Προτείνω να φέρουν προτάσεις οι επικεφαλής των παρατάξεων και όποιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι θέλουν και αφού συγκεντρωθούν και τα στοιχεία που αφορούν το μεταφορικό έργο που υπάρχει στο Λιμάνι, θα ελεγχθεί το όλο θέμα και αν θα μπορεί να υπάρχει διέλευση από την οδό Δαμασκηνού.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των 1) Παναγιώτη Λουζιώτη, Χαράλαμπου Κασίμη, 3) Κων/νου Γιώτη, 4) Βασίλειου Κωνσταντογιάννη, 5) Ιωάννη Βορτελίνου, 6) Γρηγόρη Καρπούζη, 7) Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 8) Παναγιώτη Λούμπα και  9) Γεώργιου Δαλαμαρίνη, που συντάσσονται με την πρόταση του κ. Παναγιώτη Λουζιώτη)
 
 Την κατάθεση προτάσεων στο Δήμο από τους επικεφαλής των παρατάξεων και οποιοδήποτε άλλο Δημοτικό Σύμβουλο καθώς και στοιχείων από το Λιμενικό Ταμείο, που αφορούν το μεταφορικό έργο που υπάρχει στο λιμάνι της Κορίνθου, για έλεγχο. Στη συνέχεια η Τεχνική Υπηρεσία θα συντάξει την αναγκαία κυκλοφοριακή μελέτη, η οποία θα ληφθεί υπόψη από τη Δημαρχιακή Επιτροπή κατά την εισήγησή της προς το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει τελικά.
 
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Γρηγόρης Καρπούζης
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 119 / 2010
 
      Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ             Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ          ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 28-5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ