Επίσχεση εργασίας νοσοκομειακών γιατρών στο Νοσοκομείο Κορίνθου

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 120
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/28-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 8oΕ.Η.Δ  «Επίσχεση εργασίας νοσοκομειακών γιατρών στο Νοσοκομείο
                           Κορίνθου»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 9818/23.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος ήταν παρών,  2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11)Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Γρηγόριος Καρπούζης, 19)Δημήτριος Φλεβάρης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Λιάπης Χρήστος, 23) Παναγιώτης Λουζιώτης, 24)Γιώτης Κων/νος
 
Α π ώ ν
 
1) Φώτης Τζαναβάρας 2)Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3)Γεώργιος Κουκουλίδης
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, το θέμα «Επίσχεση εργασίας νοσοκομειακών γιατρών στο Νοσοκομείο                            Κορίνθου» επειδή πρέπει το συντομότερο να βρεθεί λύση, για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου Κορίνθου και την εξυπηρέτηση των πολιτών του Νομού μας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γρηγόρης Καρπούζης και 2) Χρήστος Λιάπης.
 
Απόφαση:  120 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα
                            έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βασίλειο Κωνσταντογιάννη, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου ότι έχει δημιουργηθεί πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία του  Νοσοκομείου Κορίνθου από την συνεχιζόμενη επίσχεση εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε , γιατί δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά ως τοπικός φορέας που δέχεται τα παράπονα των δημοτών του, προτείνω να προβούμε στην έκδοση ψηφίσματος ανησυχίας για την κατάσταση που επικρατεί.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα πιο πάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 93 § 2 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την έκδοση ψηφίσματος , το περιεχόμενο του οποίου έχει ως εξής:
 
ΨΗΦΙΣΜΑ
 
-Εκφράζουμε την ανησυχία μας για την συνεχιζόμενη επίσχεση εργασίας των ειδ. Ιατρών.
-Θεωρούμε ότι η σωστή εφημερία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής που πολλαπλασιάζoνται ευκαιριακά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
-Ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν σε κεντρικά Νοσοκομεία, λόγω του ότι στην Κορινθία ο πληθυσμός υπερδιπλασιάζεται, κ α  λ  ο  ύ  μ  ε
την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υπό το πρίσμα των τοπικών συνθηκών της Κορινθίας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως  ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   6 / 120 / 2010
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ            Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ          ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 10-5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Leave a Comment