Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση – αποπεράτωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων”

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 122
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/28-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 1ο : «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση –
                    αποπεράτωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων”»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 9818/23.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις  (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος ήταν παρών,  2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Γρηγόριος Καρπούζης, 19) Δημήτριος Φλεβάρης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Λιάπης Χρήστος, 23) Παναγιώτης Λουζιώτης, 24) Γιώτης Κων/νος.
 
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης.
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Χρήστος Λιάπης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Παναγιώτης Λούμπας, 4) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 5) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης.
 
Πριν από τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι στην πρόσκληση για αυτή τη συνεδρίαση το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε εκ παραδρομής τον τίτλο «Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση πλατειών δυτικής εισόδου πόλεως Κορίνθου”», ενώ ο σωστός τίτλος σύμφωνα με το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2010 και τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση – αποπεράτωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων”». Ο Πρόεδρος ζήτησε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή του εν λόγω τίτλου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε την αλλαγή του τίτλου του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης στο σωστό «Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου “Ανάπλαση – αποπεράτωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων”».
 
Απόφαση: 122   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                                
                                 έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 13/2010 μελέτη του εν θέματι έργου προϋπολογισμού 200.000,00 €. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από Πόρους Δήμου για όλο το ποσό. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης μελέτης και της εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/εκτ. 11/16-04-2010 απόφασή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση του ανωτέρω έργου μπορεί να γίνει με αυτεπιστασία, εφ’ όσον εξασφαλιστούν κατά το δυνατό τα δεδομένα του ικανού εργατοτεχνικού προσωπικού, ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης, η αυτοτέλεια και η εξειδίκευση των εκτελούμενων εργασιών και υλικών που να ανταποκρίνονται στην ποιότητα της έντεχνης κατασκευής. Με τις προϋποθέσεις αυτές το έργο θα είναι συμφέρον για το Δήμο όπως θα φανεί στον απολογισμό του, που θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών και οπωσδήποτε θα βοηθήσει σημαντικά στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου απαιτείται η πρόσληψη τριών (3) τεχνιτών (δύο τεχνιτών πλακάδων και ενός τεχνίτη καλουπατζή) και δύο (2) ανειδίκευτων εργατών. Η διάρκεια απασχόλησης των τεχνιτών και των ανειδίκευτων εργατών δεν θα υπερβαίνει τις 135 ημέρες ετησίως κι η σύμβαση εργασίας τους δεν θα είναι ανανεώσιμη. Η έκτακτη πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται αναγκαία, γιατί πρέπει άμεσα να γίνει ανάπλαση και αποπεράτωση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, καθότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί να καλύψει τις τρέχουσες εργασίες, καθώς και τις εργασίες του νέου έργου, που περιγράφονται στην αριθμ. 13/2010 μελέτη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, την υπ’ αριθμ. 2/εκτ.11/16-4-2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85, 171/87, 28/80 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Χαράλαμπου Κασίμη με λευκή ψήφο)
 
Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση – αποπεράτωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων» ποσού 200.000,00 € με το Φ.Π.Α. την αυτεπιστασία από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Δημάρχου, γιατί η εκτέλεση κατ’ αυτό το τρόπο είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου απαιτείται η πρόσληψη τριών (3) τεχνιτών (δύο τεχνιτών πλακάδων και ενός τεχνίτη καλουπατζή) και δύο (2) ανειδίκευτων εργατών. Η διάρκεια απασχόλησης των τεχνιτών και των ανειδίκευτων εργατών δεν θα υπερβαίνει τις 135 ημέρες ετησίως κι η σύμβαση εργασίας τους δεν θα είναι ανανεώσιμη. Η έκτακτη πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται αναγκαία, γιατί πρέπει άμεσα να γίνει ανάπλαση και αποπεράτωση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου, καθότι το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί να καλύψει τις τρέχουσες εργασίες, καθώς και τις εργασίες του νέου έργου, που περιγράφονται στην αριθμ. 13/2010 μελέτη.
Η δαπάνη του ανωτέρω έργου θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010 με ΚΑ 30/7322.0072 και τίτλο «Ανάπλαση – αποπεράτωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων» ποσού 200.000,00 € (μετά από τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010 που έγινε με την υπ’ αριθμ. 5/103/2010 απόφαση του Δημοτικού Προϋπολογισμού).  
 
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 122 / 2010.-
   
 
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 04-05-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ’ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
                                                   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Leave a Comment