Αίτημα καταστηματαρχών για αλλαγή οδικής κατεύθυνσης της οδού Πυλαρινού από Εθν. Ανεξαρτησίας μέχ..

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 124
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/28-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 4ο : «Αίτημα καταστηματαρχών για αλλαγή οδικής κατεύθυνσης της
                     οδού Πυλαρινού από Εθν. Ανεξαρτησίας μέχρι Δερβενακίων»
                   
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 9818/23.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος ήταν παρών, 2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Γρηγόριος Καρπούζης, 19) Δημήτριος Φλεβάρης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Λιάπης Χρήστος, 23) Παναγιώτης Λουζιώτης, 24) Γιώτης Κων/νος.
 
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Χρήστος Λιάπης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Παναγιώτης Λούμπας, 4) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 5) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης.
 
 
Απόφαση: 124  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου, ως εξής:
 
1.- την από 3-2-2010 αίτηση καταστηματαρχών της οδού Πυλαρινού, περί αλλαγής της κατεύθυνσης των οχημάτων με φορά από Εθνικής Ανεξαρτησίας προς Δερβενακίων.
 
2.- την από   23-2-2010 τεχνική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, περί αλλαγής της κατεύθυνσης της οδού Πυλαρινού από την Εθν. Ανεξαρτησίας προς την Δερβενακίων.
 
3.- την υπ΄ αριθμ. 36/2-3-2010 απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής με την οποία εισηγείται μεταξύ των άλλων την αλλαγή της κατεύθυνσης της πορείας των οχημάτων στο τμήμα της οδού ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ (Εθν. Ανεξαρτησίας έως Δερβενακίων).
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα από τον Πρόεδρο, τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
            Την αλλαγή κατεύθυνσης  των οχημάτων στην οδό Πυλαρινού, από την οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας προς  την οδό Δερβενακίων.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 124 / 2010
 
     Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ             Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 20-5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Περίληψη της υπ’ αριθμ. 124/28-04-2010
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορινθίων στη συνεδρίασή του την 28η Απριλίου 2010 έλαβε την αριθμ. 124 απόφαση, περί αλλαγής οδικής κατεύθυνσης των οχημάτων στην οδό Πυλαρινού, από την οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας μέχρι την οδό Δερβενακίων».
 
 
 
Κόρινθος 21 -5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
Ο Αντιπρόεδρος
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ