Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στον Ακροκόρινθο

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 126
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 6/28-04-2010)
 
ΘΕΜΑ 6ο : «Εκμίσθωση τουριστικού περιπτέρου στον Ακροκόρινθο»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 28η  Απριλίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 9818/23.04.2010 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Σταυρέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις  (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, ο οποίος ήταν παρών,  2) Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 3) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, Πρόεδρος, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Σταύρος Κεφάλας, 6) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Δημήτριος Τζαναβάρας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Γρηγόριος Καρπούζης, 19) Δημήτριος Φλεβάρης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Λιάπης Χρήστος, 23) Παναγιώτης Λουζιώτης, 24) Γιώτης Κων/νος.
 
 
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Φώτης Τζαναβάρας, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Γεώργιος Κουκουλίδης.
  
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Χρήστος Λιάπης, 2) Γρηγόριος Καρπούζης, 3) Παναγιώτης Λούμπας, 4) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 5) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης.
 
Απόφαση: 126   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                                
                            ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με το από 25-04-2005 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ο Δήμος Κορινθίων εκμίσθωσε στην Αμαλία συζ. Ιωάννη Βύρλα, το γένος Αγγέλου Μπαντούνου, το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο – Αναψυκτήριο που βρίσκεται στον Ακροκόρινθο του Τ.Δ. Αρχαίας Κορίνθου. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίστηκε με το άνω συμφωνητικό δωδεκαετής, αρχόμενη από 25-04-2005 και λήγουσα την 31-03-2017 και το μίσθιο θα χρησιμοποιείτο αποκλειστικά και μόνο ως αναψυκτήριο, καφέ – μπαρ, ταβέρνα – εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο. Λόγω, όμως, της οφειλής μισθωμάτων και της κακής χρήσης του μισθίου και σε εκτέλεση της υπ’ αριθ. 45/2009 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η δικαστική επιμελήτρια Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου απέβαλλε την Αμαλία συζ. Ιωάννη Βύρλα, το γένος Αγγέλου Μπαντούνου από τη χρήση του μισθίου και εγκατέστησε σε αυτό το Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1391/01-03-2010 έκθεση αποβολής και εγκατάστασης.
Μετά τ’ ανωτέρω, κρίνεται απαραίτητη η εκ νέου εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου, έτσι ώστε οι τουρίστες που ανεβαίνουν για να θαυμάσουν τα αξιοθέατα του Ακροκορίνθου να μπορούν να καθίσουν στο Τουριστικό Περίπτερο για την ολιγόωρη ξεκούρασή τους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την εκμίσθωση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου – Αναψυκτηρίου, εμβαδού 159,37 τ.μ, μετά του αυλείου του χώρου, το οποίο ανήκει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του Δήμου Κορινθίων και βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Αρχαίας Κορίνθου και συγκεκριμένα δυτικά του κάστρου του Ακροκορίνθου λόφου, σε απόσταση 100 περίπου μέτρων από την κεντρική πύλη του κάστρου.
Η διαδικασία της εκμίσθωσης θα γίνει με δημοπρασία και ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Δημαρχιακή Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ».
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6 / 126 / 2010.-
   
     Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ              Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 26-05-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ’ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
                                                   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ