Έκτακτη επιχορήγηση ν.π. ΄΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΄΄

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 133
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 1ο :  «Έκτακτη επιχορήγηση ν.π. ΄΄ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ
                       ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΄΄»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) κι έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Παναγιώτης Λούμπας, 20) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 21) Παναγιώτης Λουζιώτης, 22) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης, 5) Γεώργιος Κουκουλίδης
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Απόφαση: 133  Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας                            
                            διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την υπ΄ αριθμ. 12/17-3-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», με το οποίο αιτείται έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2010 ποσού 450.000,00€, προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αυξημένα λειτουργικά έξοδα, λόγω της μείωσης της τακτικής επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
 
            Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Παναγιώτης Λούμπας.
 
            Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος, ανάφερε ότι πράγματι έχει διαπιστωθεί ότι η τακτική κρατική επιχορήγηση δεν επαρκεί για να ανταποκριθεί ο Οργανισμός των Βρεφονηπιακών και Παιδικών σταθμών στις αυξημένες υποχρεώσεις που έχει. Τώρα μάλιστα που μειώνεται επιπλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης της Χώρας, δυσκολεύει περισσότερο  το έργο των Παιδικών Σταθμών. Προτείνω έκτακτη επιχορήγηση 250.000,00 €, για το έτος 2010, η οποία θα καταβληθεί τμηματικά.
 
Χρήστος Λιάπης: Εγώ προτείνω να δοθεί το ανωτέρω ποσό άπαξ, προκειμένου να
υπάρξει προγραμματισμός αντιμετώπισης των λειτουργικών υποχρεώσεων του Οργανισμού Παιδικών Σταθμών.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το από 22-6-2009 έγγραφο του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ», την εισήγηση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 περ.ε σε συνδυασμό με τα άρθρα 235 και 240 § 2 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Χρήστου Λιάπη)
 
            Την έκτακτη επιχορήγηση, του Ν.Π. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» με το συνολικό ποσό των 250.000,00 €, για το έτος 2010, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά, για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών αναγκών του εν λόγω Νομικού Προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρoυ 158 § 3 περ. ε σε συνδυασμό με τα άρθρα 235 και 240 § 2 του Ν. 3463/2006.
            Για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης θα δημιουργηθεί πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
            Στο σημείο αυτό αποχωρούν οι 1) Ιωάννης Βορτελίνος, 2) Δημήτριος Τζαναβάρας και 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
 
 
 
 
 
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 133 / 2010
 
  Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν       Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 18-5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      
       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

Leave a Comment