Έκτακτη επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 134
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 2ο:  «Έκτακτη επιχορήγηση Πνευματικού Κέντρου»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) κι έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Παναγιώτης Λούμπας, 20) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 21) Παναγιώτης Λουζιώτης, 22) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης-Πρόεδρος, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης και 5) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 4) Δημήτριος Τζαναβάρας.
 
Απόφαση: 134   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                            
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 6/15/21-04-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ», με την οποία αιτείται έκτακτη επιχορήγηση για το έτος 2010 συνολικού ποσού 95.000,00 €, εκ των οποίων το ποσό των 80.000,00 € θα διατεθεί για ν’ αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από τη διοργάνωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου και το ποσό των 15.000,00 € για ν’ αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από τη συντήρηση των κτιρίων του Νομικού Προσώπου.
Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα του Πνευματικού – Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Κορινθίων, διότι δεν επαρκεί η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Δήμου.
           
            Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Παναγιώτης Λουζιώτης και εισέρχεται ο κ. Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 6/15/21-04-2010 απόφαση του Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ, την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 περ.ε σε συνδυασμό με τα άρθρα 235 και 240 § 2 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1)Χρήστου Λιάπη, 2)Χαράλαμπου Κασίμη, 3) Κωνσταντίνου Γιώτη, 4)Βασιλείου Κωνσταντογιάννη και 5) Γεωργίου Δαλαμαρίνη)
 
 
            Την έκτακτη επιχορήγηση του Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με το συνολικό ποσό των 95.000,00 €, για το έτος 2010, το οποίο θα καταβληθεί τμηματικά, εκ των οποίων το ποσό των 80.000,00 € θα διατεθεί για ν’ αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από τη διοργάνωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου και το ποσό των 15.000,00 € για ν’ αντιμετωπισθούν οι ανάγκες που θα προκύψουν από τη συντήρηση των κτιρίων του Νομικού Προσώπου (Θεάτρου, Πινακοθήκης, Βιβλιοθήκης και Πνευματικού Κέντρου Αρχαίας Κορίνθου), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην αριθμ. 15/21-4-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρoυ 158 § 3 περ. ε σε συνδυασμό με τα άρθρα 235 και 240 § 2 του Ν. 3463/2006.
            Για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης θα δημιουργηθεί πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 134 / 2010 .
 
 
  Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν           Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 2-05-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      
       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

Leave a Comment