Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΄΄ Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινοχρήστων…

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 140
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 8ο :  «Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΄΄ Συντήρηση και
                     επισκευή εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2010 ΄΄»
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) κι έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γεώργιος Κουκουλίδης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης, 23) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης. 
 
Ο Προεδρεύων  αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Ιωάννης Βορτελίνος, 2) Παναγιώτης Λούμπας, 3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 4) Παναγιώτης Λουζιώτης, 5) Δημήτριος Τζαναβάρας, 6) Γεώργιος Κουρούμπαλης.
 
                      
Απόφαση: 140   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                                
                             έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 3/2010 μελέτη του εν θέματι έργου προϋπολογισμού 950.000,00 €. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από Πόρους Δήμου για όλο το ποσό. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης μελέτης και της εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/1/04-05-2010 απόφασή του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος παρέθεσε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Δημάρχου, σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση του ανωτέρω έργου μπορεί να γίνει με αυτεπιστασία, καθ΄ όσον η Τεχνική Υπηρεσία  δυνατό τα δεδομένα του ικανού εργατοτεχνικού προσωπικού, ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης, η αυτοτέλεια και η εξειδίκευση των εκτελούμενων εργασιών και υλικών που να ανταποκρίνονται στην ποιότητα της έντεχνης κατασκευής. Με τις προϋποθέσεις αυτές το έργο θα είναι συμφέρον για το Δήμο όπως θα φανεί στον απολογισμό του, που θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών και οπωσδήποτε θα βοηθήσει σημαντικά στην ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου απαιτείται η πρόσληψη δεκαεπτά (17) τεχνιτών (τεσσάρων τεχνιτών πλακάδων, δύο τεχνιτών καλουπατζήδων, τριών τεχνιτών υδραυλικών, τεσσάρων τεχνιτών σιδεράδων και τεσσάρων τεχνιτών ελαιοχρωματιστών ) και οκτώ (8) εργατών. Η διάρκεια απασχόλησης των τεχνιτών και των εργατών δεν θα υπερβαίνει τις 135 ημέρες ετησίως  κατ΄ άτομο και η σύμβαση του προσωπικού αυτού  δεν θα είναι ανανεώσιμη. Η έκτακτη πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται αναγκαία, γιατί πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες και επεμβάσεις συντήρησης σε πεζοδρόμια, Δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, νεκροταφεία, παιδικές χαρές, λαϊκές αγορές κ.λ.π., καθότι ο Δήμος Κορινθίων δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για  να καλύψει τις ανωτέρω τρέχουσες εργασίες, που περιγράφονται στην αριθμ. 3/2010 μελέτη.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, την υπ’ αριθμ. 3/1/04-5-2010 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85, 171/87, 28/80 και του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των 1) Κων/νου Γιώτη, 2) Χρήστου Λιάπη, 3) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη και 4)  Χαράλαμπου Κασίμη)
 
Καθορίζει ως τρόπο εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή εγακταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2010» προϋπολογισμού 950.000,00 € με το Φ.Π.Α. την αυτεπιστασία από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2010 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και την εισήγηση του Δημάρχου, γιατί η εκτέλεση κατ’ αυτό το τρόπο είναι συμφέρουσα για το Δήμο. 
Για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου απαιτείται η πρόσληψη δεκαεπτά (17) τεχνιτών (τεσσάρων τεχνιτών πλακάδων, δύο τεχνιτών καλουπατζήδων, τριών τεχνιτών υδραυλικών, τεσσάρων τεχνιτών σιδεράδων και τεσσάρων τεχνιτών ελαιοχρωματιστών ) και οκτώ (8) εργατών. Η διάρκεια απασχόλησης των τεχνιτών και των εργατών δεν θα υπερβαίνει τις 135 ημέρες ετησίως  κατ΄ άτομο και η σύμβαση του προσωπικού αυτού  δεν θα είναι ανανεώσιμη. Η έκτακτη πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού κρίνεται αναγκαία, γιατί πρέπει άμεσα να γίνουν εργασίες και επεμβάσεις συντήρησης σε πεζοδρόμια, Δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, νεκροταφεία, παιδικές χαρές, λαϊκές αγορές κ.λ.π., καθότι ο Δήμος Κορινθίων δεν διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για  να καλύψει τις ανωτέρω τρέχουσες εργασίες, που περιγράφονται στην αριθμ. 3/2010 μελέτη.
Η δαπάνη του ανωτέρω έργου θα βαρύνει την πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010 με ΚΑ 30/7331.0099 και τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων 2010» προϋπολογισμού 950.000,00 € .
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 140 / 2010.-
   
 Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν        Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 14-05-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ’ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
                                                   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ