Έγκριση ανάθεσης μελέτης σχεδιασμού αντιμετώπισης κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 141
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 9ο :  «Έγκριση ανάθεσης μελέτης σχεδιασμού αντιμετώπισης
                      κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) κι έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γεώργιος Κουκουλίδης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης, 23) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης. 
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Παναγιώτης Λουζιώτης, 4) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 6) Δημήτριος Τζαναβάρας, 7) Κων/νος Γιώτης και 8) Χαράλαμπος Κασίμης.
 
Απόφαση: 141 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία από το σχετικό φάκελο, ως εξής:
 
1.- Την αριθμ. 344/14-10-2009, περί έγκρισης όρων διακήρυξης εκπόνησης μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων και ορισμού επταμελούς επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
 
2.- Την αριθμ. 7/29-1-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 1/5-1-2010 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.
 
3.- Την αριθμ. 45/3-3-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί έγκρισης του υπ΄ αριθμ. 2/17-2-2010 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών των διαγωνιζομένων.
 
4.- Την αριθμ. 69/24-3-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , περί έγκρισης της από 17-3-2010 εισήγηση –γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών επί της ένστασης των συμπραττόντων γραφείων μελετών ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου και ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κων/νου.
 
5.- Την αριθμ. 102/14-4-2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί έγκρισης του  υπ΄ αριθμ. 3/12-4-2010 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών  των διαγωνιζομένων.
 
Ο Προεδρεύων  στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την από 6-5-2010 εισήγηση του Προέδρου της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού –αξιολόγησης προσφορών, για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων», η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
« Στο διαγωνισμό για την εν λόγω μελέτη, που η λήξη υποβολής προσφορών ήταν στις 5/1/2010, κατατέθηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού που είχε ορισθεί με την υπ΄αριθμ. 16/344/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, «Φάκελοι συμμετοχής» από τρία (3) μελετητικά σχήματα:
 

1.
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Α.Μ. 9405)
2.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ (DELPHI ENGINEERING) (A.M. 604)
3.
ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Α.Μ. 6108)
ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΙΡΟΣ (Α.Μ. 6149)

 
 
Στη συνέχεια ανοίχτηκαν οι «φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής» των διαγωνιζομένων συμπράττοντων γραφείων, μονογράφτηκαν, καταγράφτηκαν τα στοιχεία τους και ελέγχθηκε η πληρότητα των φακέλων, το δικαίωμα συμμετοχής τους στη διαδικασία και η εκπλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής τους σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα 18,19 και 21 της Προκήρυξης.
 
Κατόπιν συντάχθηκε το Πρακτικό Ι το οποίο εγκρίθηκε με την 1/7/29-1-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με την υπ΄ αριθμ. 3229/2-2-2010 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού, όπου αναφέρθηκε ότι όλοι οι διαγωνιζόμενοι έγιναv δεκτοί. Κατά του Πρακτικού Ι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.
 
Με την ίδια ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής προσκλήθηκαν οι διαγωνιζόμενοι για το άνοιγμα φακέλων Τεχνικών Προσφορών στις 17-2-2010.
 
Η Επιτροπή την ως άνω ημερομηνία συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση, άνοιξε τους φακέλους των «Τεχνικών Προσφορών», μονόγραψε το περιεχόμενό τους και στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση έλεγξε, έκρινε, αξιολόγησε και βαθμολόγησε τις Τεχνικές Προσφορές.
 
Το Πρακτικό ΙΙ συντάχθηκε από την Επιτροπή και εγκρίθηκε με την 3/45/3-3-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά την ολοκλήρωσή του γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με την υπ΄αριθμ. 5961/5-3-2010 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού. Κατά του Πρακτικού ΙΙ υποβλήθηκε ένσταση των συμπραττόντων γραφείων ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ και ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία απορρίφθηκε με την 4/69/24-3-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της Επιτροπής. Το αποτέλεσμα της εκδίκασης της ένστασης γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους με την υπ΄αριθμ. 8162/6-4-2010 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού.
 
Με την υπ΄αριθμ. 8083/6-04-2010 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής προσκλήθηκαν οι διαγωνιζόμενοι σε δημόσια συνεδρίαση για το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών πραγματοποιήθηκε στις 12/4/2010 όπου αποσφραγίστηκαν οι «Οικονομικές Προσφορές», μονογράφηκαν και καταχωρήθηκε το περιεχόμενό τους στο Πρακτικό ΙΙΙ.
 
Το Πρακτικό ΙΙΙ συντάχθηκε από την Επιτροπή σύμφωνα με την Προκήρυξη και εγκρίθηκε με την 5/102/14-4-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την υπ΄αριθμ. 9585/21-4-2010 ανακοίνωση του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού γνωστοποιήθηκε στους διαγωνιζόμενους το Πρακτικό ΙΙΙ, κατά του οποίου δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.
 
Από την τελική βαθμολογία των διαγωνιζομένων , όπως περιγράφεται στο Πρακτικό ΙΙΙ και την κατάταξη των διαγωνιζομένων αναδείχθηκε ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη η προσφορά του διαγωνιζόμενου γραφείου ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ, το οποίο έλαβε τη μέγιστη σταθμισμένη βαθμολογία (ενενήντα δύο μονάδες και είκοσι εννέα εκατοστά 92,29), με προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης είκοσι τοις εκατό (20%).
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούμαστε
Την ανάθεση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» στο γραφείο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ, το οποίο υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και συγκέντρωσε την υψηλότερη σταθμισμένη βαθμολογία.»
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Χρήστος Λιάπης.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω εκτεθέντα τις διατάξεις του άρθρου 5 § 5ε και του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005 , τις διατάξεις του άρθρου 209 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού που προέκυψε από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών , για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων» .
 
Β.- Αναθέτει στο μελετητικό γραφείο Αριστείδη Μαγγιώρου του Γεωργίου , με πτυχίο τάξης Γ΄ στη κατηγορία 10 την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων», διότι υπέβαλλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με συμβατική αμοιβή εκατόν πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ (105.768 €) πλέον ΦΠΑ, με έκπτωση 20,00% επί της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋ/σμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 30/7413.0020 και τίτλο «Μελέτη σχεδιασμού για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων» ποσού 157.329,90 €
 
Γ.- Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό –Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή εκ μέρους του Δήμου Κορινθίων της σχετικής σύμβασης.
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 141 / 2010  
 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                    Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ       ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 14-05-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ