Επικαιροποίηση της 130/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί κατασκευής νέου Αρχαιολογικού..

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 142
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 10ο :  «Επικαιροποίηση της 130/08 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
          περί κατασκευής νέου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αρχαία Κόρινθο»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) κι έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γεώργιος Κουκουλίδης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης, 23) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης. 
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Παναγιώτης Λουζιώτης, 4) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 6) Δημήτριος Τζαναβάρας, 7) Κων/νος Γιώτης και 8) Χαράλαμπος Κασίμης.
 
Απόφαση: 142 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας
                            διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 130/28-5-2008 απόφασή μας αιτούμεθα από το Υπουργείο Πολιτισμού την ένταξη του Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου, στη χρηματοδότηση του Δ΄ Κ.Π.Σ. και ειδικότερα στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο θα εντάξει περιφερειακά έργα αρμοδιότητάς του.
Επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος χωρίς καμία πρόοδο στο εν λόγο θέμα προτείνω την επικαιροποίηση της παραπάνω απόφασης και την υποβολή εκ νέου του αιτήματος στο αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αναγκαιότητα δημιουργίας σύγχρονου Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αρχαία Κόρινθο και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την επικαιροποίηση της αριθμ. 130/28-5-2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , το αποφασιστικό της οποίας έχει ως εξής:
 
«Την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Πολιτισμού για ένταξη τόσο του Μουσείου της Αρχαίας Κορίνθου, όσο και της ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων του λιμανιού του Λεχαίου, στη χρηματοδότηση του Δ΄ Κ.Π.Σ. και ειδικότερα στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου, το οποίο θα εντάξει περιφερειακά έργα αρμοδιότητάς του».
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 142 / 2010
 
 Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν            Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ        ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ          ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 28 -5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ