Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 146
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 14ο:  «Επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων »
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) κι έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γεώργιος Κουκουλίδης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης, 23) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης. 
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Παναγιώτης Λουζιώτης, 4) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 6) Δημήτριος Τζαναβάρας, 7) Κων/νος Γιώτης 8) Χαράλαμπος Κασίμης και 9) Χρήστος Λιάπης.
 
Απόφαση: 146  Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                             ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς, επιχορηγεί πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιφερείας του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχουν υποβάλλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση τέσσερις (4) πολιτιστικοί – αθλητικοί σύλλογοι και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει τις αιτήσεις τους και να αποφασίσει την επιχορήγησή τους, για πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών αντίστοιχα εκδηλώσεων.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος, τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, και ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου
                                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την επιχορήγηση των παρακάτω πολιτιστικών συλλόγων , για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεών τους, ως εξής:
       1. Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, με το ποσό των 1.800 €
       2. Σύλλογος Ποντίων Ν. Κορινθίας , με το ποσό των 1.500 € και
       3. Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ», με το ποσό των
            10.000 €
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 70.000,00€ η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010.
 
            Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 13.300 € της πίστωσης με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού 70.000 € , για το έτος 2010.
 
 
Β.- Την επιχορήγηση του πολιτιστικού αθλητικού συλλόγου Αγίου Γεωργίου Κορίνθου, με το ποσό των 3.000 €, για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεών του.
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 150.000,00€ η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010.
Ψηφίζει την διάθεση ποσού 3.000 € της πίστωσης με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού 150.000,00€, για το έτος 2010.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 146 / 2010
 
  Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν         Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 28-05-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ    
                                                    ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ