Συμπληρωματική απόφαση για τη σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία «Φωτοκύκλωση ΑΕ» ..

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 147
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 15ο:  «Συμπληρωματική απόφαση για τη σύμβαση συνεργασίας με την
                      εταιρεία «Φωτοκύκλωση ΑΕ» επί της ανακύκλωσης φωτιστικών
                      και λαμπτήρων»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) κι έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γεώργιος Κουκουλίδης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης, 23) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης –Πρόεδρος, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης. 
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Παναγιώτης Λουζιώτης, 4) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 6) Δημήτριος Τζαναβάρας, 7) Κων/νος Γιώτης 8) Χαράλαμπος Κασίμης και 9) Χρήστος Λιάπης.
 
Απόφαση: 147 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το15ο θέμα της ημερήσιας
                            διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι με την αριθμ. 34/12-2-2010 απόφασή μας, αποφασίσαμε τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με την εταιρεία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», για τη διαχείριση αποβλήτων λαμπτήρων, φωτιστικών , (ΑΗΗΕ). Η Περιφερειακή Δ/νση Κορινθίας, με το αριθμ. πρωτ. 2245/29-3-2010 έγγραφό της , προκειμένου να προβεί στη νομιμοποίηση της ανωτέρω απόφασης, ζητά τη λήψη συμπληρωματικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου καθορισμού των όρων της σύμβασης.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου σχέδιο της σχετικής σύμβασης και ζήτησε την έγκρισή του.
           
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του Ν. 2939/01 και του Π.Δ. 117/2004 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμπλήρωση της αριθμ. 34/12-2-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη σύμβαση συνεργασίας με την εταιρεία «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.», για τη διαχείριση αποβλήτων λαμπτήρων, φωτιστικών , (ΑΗΗΕ), η οποία καθ΄  όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
« Στον Δήμο Κορινθίων και στο οικείο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την …………… οι παρακάτω συμβαλλόμενοι αφενός το Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» νόμιμα εγκεκριμένο από το ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 317/Β/20-2-2009), με έδρα τον Ταύρο –Αττικής, οδός Κύπρου 3 και 25ης Μαρτίου 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, και αφετέρου ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ………………………….., αρμόδιος για τη διαχείριση αποβλήτων, συζήτησαν, συμφώνησαν και δήλωσαν τα κάτωθι:
 
            Η πρώτη συμβαλλόμενη «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε» συστήθηκε με σκοπό τη διαχείριση αποβλήτων λαμπτήρων, φωτιστικών ,(ΑΗΗΕ) όπως προβλέπεται από το Ν. 2939/01 και το Π.Δ. 117/2004, ο οποίος ορίζει τους όρους και προϋποθέσεις εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων των φωτιστικών για την επίτευξη των σκοπών του νόμου, για την ορθή συλλογή αποκομιδή μεταφορά αποθήκευση και εν γένει απόρριψη των αποβλήτων φωτιστικών λαμπτήρων και λοιπών ειδών η  ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ έχει οργανώσει και αναπτύσσει σύστημα συλλογικής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών.
 
Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φυσικών και νομικών προσώπων και η ευαισθητοποίηση όλων στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων αυτών από τα λοιπά οικιακά και παντός είδους άλλα απόβλητα.
 Προϋπόθεση, αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση από το νόμο είναι η συνεργασία του συστήματος καταρχήν με τους δήμους και όλους τους φορείς των Ο.Τ.Α, και στην συνέχεια με όλους τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, τα ιδρύματα και όλους εν γένει τους χρήστες των προϊόντων αυτών.
 
Μεταξύ των πρώτων προτεραιοτήτων του Δήμου Κορινθίων είναι η σωστή και αποτελεσματική Εναλλακτική Διαχείριση αποβλήτων και των αποβλήτων ΑΗΗΕ ώστε να επωφεληθεί το περιβάλλον και ο δημότης, δε3δομένου ότι αποτελεί κοινό τόπο πλέον ότι η ποιότητα ζωής εξαρτάται κυρίως από τη σωστή διαχείριση αποβλήτων, την αξιοποίηση , επεξεργασία ή ανακύκλωση, ή άλλη ενδεδειγμένη διαχείριση αυτών.
 
Η συνεργασία του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων ΑΗΗΕ με την τοπική Αυτοδιοίκηση αφενός πλην του ότι προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2939/01 και του Π.Δ. 117/2004, επιβάλλεται και ενδείκνυται για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη συλλογή των αποβλήτων ΗΗΕ ξεχωρισμένα από τα οικιακά απόβλητα. Οι υπηρεσίες του δήμου με την μακροχρόνια εμπειρία και ευελιξία που διαθέτουν μπορούν και αθετείται να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση του σκοπού της ανακύκλωσης των αποβλήτων αυτών όπως παραπάνω αναφέρεται.
 
Η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ τοποθετεί σε συγκεκριμένα σημεία κάδους συλλογής για τα φωτιστικά και τους λαμπτήρες και χάριν της παρούσας σύμβασης σε δημοτικά σημεία ή καταστήματα που θα υποδείξει ο Δήμος.
 
Για το σκοπό αυτό η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ με τον Δήμο Κορινθίων κατόπιν ενημέρωσης του Δημοτικού Συμβουλίου και απόφαση του Δημάρχου και αφού υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες τα μέρη συμφωνούν:
 
α) να ορισθούν δημοτικά σημεία συλλογής σε χώρους που θα ορίζει ο Δήμος για την συλλογή αποβλήτων λαμπτήρων- φωτιστικών.
 
β) να ορισθεί ένα σημείο στο Δήμο για συλλογή επαγγελματικών αποβλήτων λαμπτήρων –φωτιστικών.
 
γ) να επιμελείται ο Δήμος κατά το δυνατό έγκαιρα να ενημερώνει το σύστημα, ώστε να επιτυγχάνεται η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων αυτών που έχουν συλλεχθεί.
 
δ) η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ με ευθύνη και δαπάνη της τοποθετεί και επιμελείται τους αντίστοιχους κάδους για λαμπτήρες και φωτιστικά στα σημεία συλλογής που θα οριστούν καθώς και για την μεταφορά των συγκεντρωθέντων αποβλήτων.
 
            Τα ανωτέρω τελούν συμφώνησαν και συναπεδέχθηκαν τα μέλη και με την έναρξη συνεργασίας θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες.»
 
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 147 / 2010
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                 Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 31-5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ