Αίτημα Παρασκευά Νταβαρίνου για κήρυξη του Δίολκου Κορίνθου ως…

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 150
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 9/12-5-2010)
 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτημα Παρασκευά Νταβαρίνου για κήρυξη του Δίολκου
                     Κορίνθου ως «Μνημείον της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 12η  Μαΐου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 11.134/07.05.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τρεις (23) κι έλειπαν τέσσερις (4) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6)Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γεώργιος Κουκουλίδης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης, 23) Γιώτης Κων/νος.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Νικόλαος Σταυρέλης-Πρόεδρος, 2) Σταύρος Κεφάλας, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γρηγόριος Καρπούζης. 
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. 1) Παναγιώτης Λούμπας, 2) Ιωάννης Βορτελίνος, 3) Παναγιώτης Λουζιώτης, 4) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 5) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας, 6) Δημήτριος Τζαναβάρας, 7) Κων/νος Γιώτης 8) Χαράλαμπος Κασίμης και 9) Χρήστος Λιάπης.
 
Απόφαση: 150  Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                            έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 26-4-2010 αίτηση του Παρασκευά Νταβαρίνου, περί κήρυξης του Δίολκου της Κορίνθου ως «Μνημείο της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς».
Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Δήμαρχος, ο οποίος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι ο Δίολκος της Κορίνθου ήταν παγκόσμια το πρώτο μέσο σταθερής τροχιάς και επέτρεψε το πέρασμα των πλοίων από τη μια θάλασσα στην άλλη (από τον Κορινθιακό στο Σαρωνικό κόλπο και αντίστροφα), διευκολύνοντας έτσι την επικοινωνία Ανατολής –Δύσης, απαλείφοντας τη μακρινή διαδρομή του περίπλου της Πελοποννήσου.  Ο Δίολκος πήρε τη μορφή που υπάρχει έως σήμερα από τον Περίανδρο , ηγέτη της Κορίνθου , ο οποίος τον κατασκεύασε με μεγάλες πώρινες, λιθόπλακες οι οποίες είχαν στη μέση τους δύο αυλακώσεις, που απείχαν μεταξύ τους περίπου 1,5 μ. και είχαν στόχο να κάνουν ασφαλή και πιο γρήγορη την κίνηση των «ολκών» (των οχημάτων που φορτώνονται τα πλοία). Έμεινε σε λειτουργία περίπου 1600 χρόνια. Απ΄ όλα αυτά είναι εμφανές ότι το Μνημείο αυτό είναι παγκόσμιας εμβέλειας, δεν υπάρχει άλλο σαν και αυτό στον κόσμο και πρέπει να προστατευτεί και να αναδειχθεί. Ετέθει υπόψη μου το γεγονός της κήρυξης μιας σειράς Μνημείων της Ευρώπης ως «Μνημεία Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς» υπό την προστασία της Ε.Ε. Προτείνω να ζητήσουμε  να κηρυχθεί και ο Δίολκος ως «Μνημείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς».
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα και την από 26-4-2010 αίτηση του Παρασκευά Νταβαρίνου και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την υποβολή αίτησης στο Υπουργείο Πολιτισμού για την κήρυξη μεταξύ των άλλων μνημείων στην Ευρώπη και του Δίολκου της Κορίνθου ως «Μνημείο της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς», για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 150 / 2010
 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                  Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ             ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 31-5-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   

Leave a Comment