Aποδοχή χρηματοδοτήσεων από ΘΗΣΕΑ για την εκτέλεση έργων.Αναμόρφωση του δημοτικού προϋ/σμού

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 155
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ.:  «Aποδοχή χρηματοδοτήσεων από ΘΗΣΕΑ για την εκτέλεση έργων.Αναμόρφωση του δημοτικού προϋ/σμού»
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι δύο (22) κι έλειπαν πέντε (5) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 3) Φώτης Τζαναβάρας, 4) Γεώργιος Κουκουλίδης, 5 Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Αποδοχή χρηματοδοτήσεων από το ΘΗΣΕΑ για την εκτέλεση έργων» , επειδή η προθεσμία συμβασιοποίησης λήγει την 30/8/10 και πρέπει η Δημαρχιακή Επιτροπή να καταρτίσει τους όρους δημοπράτησης των έργων άμεσα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον, το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού. 
 
Απόφαση: 155   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης
                             θέμα έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα σχετικά στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα:
α) Την υπ’ αριθμ. 260/25-7-09 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ζητούσε την ένταξη στο ΘΗΣΕΑ συγκεκριμένων έργων , τροποποιώντας το σχετικό πρόγραμμα , αλλά παράλληλα απορροφώντας τις σχετικές εκπτώσεις των έργων που εκτελέστηκαν ήδη.
Β)Το υπ’ αριθμ. 18823/9002/4-6-10 έγγραφο της Περιφερειακής Επιτροπής Παρακολούθησης έργων ΘΗΣΕΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω Περιφερειακή Επιτροπή στη συνεδρίασή της την 4/6/10 ενέταξε οριστικά στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ τα πιο κάτω έργα και πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες δημοπράτησής τους:
1. Κατασκευή αθλητικών χώρων στο Ο.Τ. 213 Αγ. Γεωργίου προϋ/σμού 400.000
2.Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας προϋ/σμού 650.000
3.Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α΄ φάση) προϋ/σμού 530.174,06 €
4.Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας προϋ/σμού 320.000 €
5.Αγορά ακινήτου για εγκατάσταση συνεργείων Δ. Κορινθίων προϋ/σμού 754.814,96 €
6.Δίκτυο συλλογής και απορροής ακαθάρτων περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου προϋ/σμού 799.281,53
Από τα πιο πάνω χρηματοδοτούμενα έργα τα 4 πρώτα είναι από την κατανομή του 45% και τα τελευταία δύο από την κατανομή του 35%.
Γ) Την α/4-6-10 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την οποία προτείνεται η ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα των συγκεκριμένων έργων και η τροποποίηση του προϋ/σμού με εισαγωγή στα έσοδα και στα έξοδα.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1)Αποδέχεται χρηματοδότηση συνολικού ποσού € 3.454.270,45 από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ για την εκτέλεση των πιο κάτω έργων:
1. Κατασκευή αθλητικών χώρων στο Ο.Τ. 213 Αγ. Γεωργίου προϋ/σμού 400.000
2.Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας προϋ/σμού 650.000
3.Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α΄ φάση) προϋ/σμού 530.174,06 €
4.Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας προϋ/σμού 320.000 €
5.Αγορά ακινήτου για εγκατάσταση συνεργείων Δ. Κορινθίων προϋ/σμού 754.814,96 €
6.Δίκτυο συλλογής και απορροής ακαθάρτων περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου προϋ/σμού 799.281,53
 
2)Τροποποιεί το τρέχον τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου εντάσσοντας σε αυτό την κατά προτεραιότητα εκτέλεση των ανωτέρω χρηματοδοτούμενων από το ΘΗΣΕΑ έργων (υπ’ αριθμ. 1-4).
 
3)Αναμορφώνει το δημοτικό προϋ/σμό έτους 2010
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ
            Εντάσσει στα έκτακτα έσοδα στην κατηγορία 13 και στην κατηγορία 1314 «Επιχορηγήσεις για το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (άρθρα 6-12 Ν. 3274/2004)» και στις υποκατηγορίες με:
1) Κ.Α. 1314.0020 και τίτλο «Κατασκευή αθλητικών χώρων στο Ο.Τ. 213 Αγ. Γεωργίου» με ποσόν 400.000 €
2) Κ.Α. 1314.0021 και τίτλο «Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας» με ποσόν 650.000
3) Κ.Α. 1314.0022 και τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α΄ φάση) με ποσόν   530.174,06 €
4) Κ.Α. 1314.0023 και τίτλο «Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας με ποσόν 320.000 €
5) Κ.Α. 1314.0024 και τίτλο «Αγορά ακινήτου για εγκατάσταση συνεργείων Δ. Κορινθίων με ποσόν 754.814,96 €
6) Κ.Α. 1314.0025 και τίτλο «Δίκτυο συλλογής και απορροής ακαθάρτων περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου με ποσόν 799.281,53 €
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ
            Μεταφέρει από τα έσοδα τη συνολική χρηματοδότηση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ των παραπάνω έργων συνολικού ποσού 3.454.270,45 € στο  Αποθεματικό με Κ.Α. 9111 και μέσω αυτού δημιουργεί τις πιο κάτω νέες πιστώσεις:
1)Την πίστωση με Κ.Α. 30/7322.0048 και τίτλο «Κατασκευή αθλητικών χώρων στο Ο.Τ. 213 Αγ. Γεωργίου» με ποσό 400.000,00€.
2)Την πίστωση με Κ.Α. 30/7322.0050 και τίτλο «Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας» με ποσό 650.000,00€.
3)Την πίστωση με Κ.Α. 30/7323.0022 και τίτλο «Κατασκευή ποδηλατόδρομου Δήμου Κορινθίων (Α΄ φάση)» με ποσόν   530.174,06 €
4)Την πίστωση με Κ.Α. 30/7322.0054 και τίτλο «Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας» με ποσόν 320.000 €
5)Την πίστωση με Κ.Α. 30/7122.0003 και τίτλο «Αγορά ακινήτου για εγκατάσταση συνεργείων Δ. Κορινθίων» με ποσόν 754.814,96 €
6)Την πίστωση με Κ.Α. 00/6739.0007 και τίτλο «Μεταβίβαση χρηματοδότησης στην ΔΕΥΑΚ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ» για το έργο «Δίκτυο συλλογής και απορροής ακαθάρτων περιοχής Αγ. Γεωργίου Κορίνθου» με ποσόν 799.281,53 € .
 
4) Ψηφίζει τη διάθεση των ανωτέρω σχετικών πιστώσεων.
………………………………………………………………………………………………..
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 155 / 2010
 
   Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν           Ο   Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ        ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 15-6-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ