Επικύρωση πρακτικών καλλιτεχνικού διαγωνισμού φιλοτέχνησης του συμπλέγματος δύο..

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 160
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 2ο :  «Επικύρωση πρακτικών καλλιτεχνικού διαγωνισμού
                     φιλοτέχνησης του συμπλέγματος δύο αγαλμάτων
                     ΄΄ΔΙΟΓΕΝΗΣ –Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄΄»
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρείς (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση: 160 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος  το 2ο θέμα της ημερήσιας
                            διάταξης «Επικύρωση πρακτικών επιτροπής καλλιτεχνικού διαγωνισμού φιλοτέχνησης του συμπλέγματος δύο αγαλμάτων                      ΄΄ΔΙΟΓΕΝΗΣ –Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ΄΄»έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:
 
1)την υπ΄ αριθ. 288/13-8-2009 Α.Δ.Σ., περί έγκρισης των όρων της προκήρυξης για την διενέργεια Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού φιλοτέχνησης του συμπλέγματος δύο αγαλμάτων «ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»που θα τοποθετηθεί στη συμβολή των οδών Γ. Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου και ορισμού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της κριτικής επιτροπής.
 
2) την αριθμ. πρωτ. 27207/23-10-2009 προκήρυξη του διαγωνισμού
 
3) την αριθ. Πρωτ. 4141+4063/05-5-2010 απόφαση της Γενικής Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου, περί συγκρότησης της αρμόδιας Επιτροπής Κρίσης
 
4) την από 20-10-2009 απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Γραμματέα της Επιτροπής
 
5) Τα από 27-5-2010, 31-5-2010, 3-6-2010, 7-6-2010 και 10-6-2010 πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία προτείνεται η ανάθεση της φιλοτέχνησης του συμπλέγματος δύο αγαλμάτων «ΔΙΟΓΕΝΗΣ-Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» στο κ. Αχιλλέα Βασιλείου.
 
 
        Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και τις διατάξεις της εγκυκλίου 32128/17/31.5.73 του Υπουργείου Εσωτερικών περί καλλιτεχνικών έργων, του άρθρου 9 του Π.Δ. 28/80, του άρθρου 9 του Ν. 1218/81 και του Ν. 3463/2006
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
1.- Επικυρώνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Κρίσης του Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Φιλοτέχνησης του συμπλέγματος δύο αγαλμάτων «ΔΙΟΓΕΝΗΣ – Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» καθώς και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται οι εξής συμμετοχές :
 
1ο βραβείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ: 5.000 € (5% επί της καθορισμένης δαπάνης του έργου) και ανάθεση του έργου
 
2ο βραβείο ΑΝΑΝΙΔAΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ : 3.000 € ( 3% επί της καθορισμένης δαπάνης του έργου).
 
3ο βραβείο ΠΑΠΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ:   2.000 € (2% επί της καθορισμένης δαπάνης του έργου) 
 
1ος έπαινος ΛΙΓΚΟΥ ΛΕΣΚΟ , 500 €
2ος έπαινος ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, 500 €
3ος έπαινος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ,  500 €
 
 Β.- Εγκρίνει αμοιβή συνολικού ποσού 2056 στα μέλη της κριτικής επιτροπής που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις ως εξής: 1) Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη, αναπληρωτή Αλέξανδρου Πνευματικού, Δημάρχου Κορινθίων, 352 € 2) Αγγέλικα Κοροβέση-Καλλαντίδη, γλύπτρια 500 €, 3) Γρηγόρη Ριζόπουλο, γλύπτη 500 €, 4) Χριστίνα Καλαρά, 352 € και 5) Ευτυχία Δελή, 352 €.
 
       Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 30/7322.0023 και τίτλο «Πανελλήνιος καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τη φιλοτέχνηση συμπλέγματος αγαλμάτων του Διογένη και του Μεγ. Αλεξάνδρου στη συμβολή των οδών Γεωργ. Παπανδρέου & Μεγ. Αλεξάνδρου» ποσού 100.000,00 € .
 
            Ψηφίζει τη διάθεση συνολικού ποσού 100.000 € με την οποία θα καλυφθούν όλες οι απαραίτητες δαπάνες (ποσό σύμβασης αναδόχου καλλιτέχνη, αμοιβές βραβείων, επαίνων και κριτικής επιτροπής) της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.
           
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 160 / 2010
 
   Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν      Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ                  ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 16–6-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
                                                 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ