Επιχορηγήσεις αθλητικών –πολιτιστικών συλλόγων

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 162
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 6ο :  «Επιχορηγήσεις αθλητικών –πολιτιστικών συλλόγων»
 
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρείς (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Απόφαση: 162   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας
                             διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, κατά καιρούς, επιχορηγεί πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους της περιφερείας του, ανάλογα με τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν στο τόπο μας. Έχουν υποβάλλει αίτηση για οικονομική ενίσχυση επτά (7) αθλητικοί και ένας (1) πολιτιστικός σύλλογοι και το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εξετάσει τις αιτήσεις τους και να αποφασίσει την επιχορήγησή τους, για πραγματοποίηση αθλητικών και πολιτιστικών αντίστοιχα εκδηλώσεων.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του άρθρου 202 § 1 του Ν. 3463/2006, ύστερα από πρόταση του κ. Δημάρχου
                                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.- Την επιχορήγηση των παρακάτω αθλητικών συλλόγων, για την πραγματοποίηση των αθλητικών εκδηλώσεών τους, ως εξής:
 
1.      Α.Ο Καλαθοσφαίρισης «ΑΠΟΛΛΩΝ» Αρχαίας Κορίνθου, με το ποσό των 2.000 €.
2.      Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Κορίνθου» , με το ποσό των 2.000 €
3.      Αθλητικός Όμιλος Κορίνθου ΄΄ΤΟΞΟΤΗΣ΄΄, με το ποσό των 4.000 €
4.      Α.Π.Σ. Δάφνη Εξαμιλίων, με το ποσό των 3.000 €
5.      Π.Α.Ο. Ελάφι Εξαμιλίων, με το ποσό των 1.500 €
6.      Α.Ο. Γαλάζιοι Νέοι Εξαμιλίων, με το ποσό των 1.500 € και
7.      Π.Γ.Σ. «Η Κόρινθος», με το ποσό των 1.500 €
 
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 150.000,00€ η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010.
Ψηφίζει την διάθεση ποσού 15.500 € της πίστωσης με ΚΑ 00/6734 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία», προϋπολογισμού 150.000,00€, για το έτος 2010.
Β.- Την επιχορήγηση του πολιτιστικού συλλόγου Λέσχη Τζαζ Κορίνθου , με το ποσό των 13.000 €, για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεών του.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2010 πίστωση με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία», ποσού 70.000,00€ η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010.
 
            Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 13.000 € της πίστωσης με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» προϋπολογισμού 70.000 € , για το έτος 2010.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 162 / 2010
 
    Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν        Ο  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ   ΜΕΛΗ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 24-06-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ