Έκτακτες επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 163
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 7ο :  «Έκτακτες επιχορηγήσεις σχολικών επιτροπών»
 
 
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρείς (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
 
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Απόφαση:  163 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας
                               διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου αιτήσεις – έγγραφα σχολικών επιτροπών, περί έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης για τη συντήρηση και εξοπλισμό των αιθουσών διδασκαλίας καθώς και των βοηθητικών χώρων.
            Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι πράγματι σε μερικά σχολικά κτίρια υπάρχουν ελλείψεις (προβλήματα κακοτεχνίας σε W.C., χώροι με ελλιπή εξοπλισμό κ.λ.π.). Επειδή η επιχορήγηση του κράτους είναι πολύ μικρή για να καλύψει κυρίως τις ανάγκες συντήρησης και εξοπλισμού των σχολικών κτιρίων, προτείνω να τους βοηθήσουμε οικονομικά, ανάλογα με τις ανάγκες τους. 
 
            Στο σημείο αυτό αποχωρούν οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 4) Παναγιώτης Λούμπας.
           
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα των σχολικών μονάδων , την εισήγηση του κ. Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 περ. ε του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
  Την έκτακτη επιχορήγηση των παρακάτω σχολικών επιτροπών, ως εξής:
 
1.- «6η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 2ου Γυμνασίου Κορίνθου, 2ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου και Εσπερινού ΕΠΑΛ Κορίνθου Δ.Δ. Κορίνθου», με το ποσό των 5.800,00€, για την αναβάθμιση των εργαστηρίων (σχεδίου-τεχνολογίας –ηλεκτρονικών κ.λ.π) για την ημερήσια και εσπερινή φοίτηση 1250 μαθητών.                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2.- «Σχολική Επιτροπή 8ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου», με το ποσό των 5.800,00€ για την επισκευή ή αντικατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων (κολεκτέρ κ.α.) στο χώρο του λεβητοστασίου , αγορά και τοποθέτηση βρυσών και ανοξείδωτου νεροχύτη για τη παροχή πόσιμου νερού, αντικατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (πίνακας κλπ) και βάψιμο περίφραξης.
 
3.- «9η Ενιαία Σχολική Επιτροπή 11ου Δημοτικού Σχολείου και 9ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου», με το ποσό των 5.800,00€, για υδραυλικές εργασίες σύνδεσης με το σύστημα αποχέτευσης του Δήμου, τοποθέτηση προστατευτικών κάγκελων, αντικατάσταση καζανακίων στις τουαλέτες και ελαιοχρωματισμοί στις εξωτερικές εξέδρες και σε μερικούς εσωτερικούς χώρους.
 
Οι ανωτέρω επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 17.400€ θα βαρύνουν την πίστωση του προϋπολογισμού 2010 με ΚΑ 00/6731.0001 και τίτλο «Προαιρετικές εισφορές σε σχολικά ταμεία» ποσού 50.000,00€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 163 / 2010.
 
        Ο Πρόεδρευων                  Ο Γραμματέας                 Τα Μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φλεβάρης
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-06-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄αυτού
 
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ