Αίτηση ΔΟΝΑΚ για έκτακτη οικονομική ενίσχυση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 164
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 8ο :  «Αίτηση ΔΟΝΑΚ για έκτακτη οικονομική ενίσχυση»
 
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρείς (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
 
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 4) Παναγιώτης Λούμπας.
           
Απόφαση: 164 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
                           παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 10/29-4-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Κορινθίων , με την οποία αιτείται έκτακτη επιχορήγηση από το Δήμο ποσού € 55.000 για την προμήθεια λέβητα 800.000 θερμίδων, μπόϊλερ, υδραυλικών εξαρτημάτων και ειδών υγιεινής, οικοδομικών υλικών, αυτόματου χλωριωτή, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κλιματιστικών, αθλητικού υλικού, εργαλείων και λιπασμάτων. Επίσης για την συντήρηση πατώματος του κλειστού Γυμναστηρίου, την αντικατάσταση κουφωμάτων και επιχρίσματα-ελαιοχρωματισμοί.
            Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Γρηγόρης Καρπούζης.
Ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο και ανάφερε ότι λόγω της παλαιότητας των εγκαταστάσεων του Σταδίου και της καθημερινής χρησιμοποίησης από τους Αθλητικούς Συλλόγους, ακόμη και των γειτονικών Δήμων, για προπόνηση και διεξαγωγή αγώνων, έχει υποστεί φθορές. Κρίνεται άμεση η ανάγκη για την προμήθεια διαφόρων υλικών και η εκτέλεση εργασιών  συντήρησης και επισκευής διαφόρων χώρων του Σταδίου.    Επειδή από τα οικονομικά στοιχεία του φετινού προϋπολογισμού του ΔΟΝΑΚ δεν υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθεί η πιο πάνω δαπάνη, προτείνω την έκτακτη επιχορήγησή τους με το ποσό των 55.000,00 €.
Στο σημείο αυτό αποχωρεί ο κ. Χρήστος Λιάπης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 10/2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. , την εισήγηση Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3ε σε συνδυασμό με τα άρθρα 235 και παρ. 2 άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
                                                     
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
 (Μειοψηφούντων των: 1) Βασιλείου Κωνσταντογιάννη, 2) Χαράλαμπου Κασίμη, 3) Παναγιώτη Λουζιώτη και 4) Γεωργίου Δαλαμαρίνη, που τάσσονται με την πρόταση του κ. Λουζιώτη, ν΄αναβληθεί το θέμα , να γίνει μια οικονομοτεχνική μελέτη με πλήρη καταγραφή των προβλημάτων και να επανέλθει με ολοκληρωμένη πρόταση)
 
            Την έκτακτη επιχορήγηση του ν.π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» με το ποσό των 55.000 €, για την προμήθεια λέβητα 800.000 θερμίδων, μπόϊλερ, υδραυλικών εξαρτημάτων και ειδών υγιεινής, οικοδομικών υλικών, αυτόματου χλωριωτή, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κλιματιστικών, αθλητικού υλικού, εργαλείων και λιπασμάτων. Επίσης για την συντήρηση πατώματος του κλειστού Γυμναστηρίου, την αντικατάσταση κουφωμάτων και επιχρίσματα-ελαιοχρωματισμοί.
.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
………………………………………………………………………………………………
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
           
 
 
 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 164 / 2010 .-
        
       Ο Πρόεδρευων                  Ο Γραμματέας                 Τα Μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φλεβάρης
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-06-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄αυτού
 
 
   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
 

Leave a Comment