Διόρθωση συστατικής πράξης Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορίνθου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 165
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 9ο :  «Διόρθωση συστατικής πράξης Δημοτικής Κοινωφελούς
 Επιχείρησης Κορίνθου»
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρείς (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης.
           
Απόφαση: 165 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης                        παρέθεσε ενώπιον των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής στοιχεία του φακέλου:
Α)την υπ’ αριθμ. 230/25-08-08  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί προσαρμογής της Αναπτυξιακής και Κατασκευαστικής Δημοτικής  Επιχείρησης σε Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορίνθου» και τίτλο ΔΗΚΕΚ .
Β)την υπ’ αριθμ. 5595+6283/24-6-09 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με την οποία εγκρίθηκε η απόφαση 230/08 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ)Το υπ’ αριθμ. 1469/Τ.Β./21-7-09 ΦΕΚ , στο οποίο δημοσιεύτηκε η ανωτέρω απόφαση της Περιφέρειας.
Δ)Το υπ’ αριθμ. 52469/13-10-09 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται  η τροποποίηση της συστατικής πράξης ως προς τους σκοπούς της επιχείρησης, προκειμένου να εναρμονισθούν στις διατάξεις του ν. 3463 περί ΔΚΚ.
Ο Προεδρεύων πρότεινε να γίνουν δεκτές οι παρατηρήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και να τροποποιηθεί η συστατική πράξη της ΔΗΚΕΚ όσον αφορά τους σκοπούς και τις δράσεις αυτής.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα πιο πάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις του άρθρου 254 του ν. 3463, μετά από πρόταση του Προέδρου και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
           
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τροποποιεί τη συστατική πράξη της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κορίνθου (ΔΗΚΕΚ) (υπ’ αριθμ. 230/08 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ) ως προς την παράγραφο 3 «περί σκοπών της επιχείρησης». Ειδικότερα το άρθρο 3 αναδιατυπώνεται ως εξής:
 
3. Σκοπός της Επιχείρησης είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:
 
  • Η παροχή υπηρεσιών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
-Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα των βρεφών και των νηπίων και της τρίτης ηλικίας.
     -Η εφαρμογή πολιτικών ή η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα,  
      που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών
      κοινωνικών ομάδων με την παροχή ανάλογων υπηρεσιών.
     -Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε
       προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων,  
       παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύγων στην
       κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης.
-Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής
 αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής
αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα
δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου.
           
  • Η ανάπτυξη του αθλητισμού
 
Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων, η συνεργασία με σωματεία, η οργάνωση και λειτουργία ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η διοργάνωση αγώνων μαζικών αθλημάτων, η δημιουργία παιδικών αθλητικών τμημάτων, όπως επίσης η διοργάνωση θερινών αθλητικών campus και γενικότερα η ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων και των κατοίκων σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις.
 
  • Η διαχείριση του περιβάλλοντος (φυσικού και δομημένου), η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συγκεκριμένα:
 
Α) Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
Β) Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων , η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση τη ρύπανσης στην περιφέρεια του Δήμου.
Γ) Η ίδρυση και λειτουργία δημοτικού εργαστηρίου περιβάλλοντος.
Δ) Η παροχή συνδρομής στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει η επιχείρηση για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών ιδίως σε περιοχές με δασικό χαρακτήρα.
Ε)  Η εκπόνηση και η εφαρμογή μελετών και προγραμμάτων, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη και διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο της περιοχής του Δήμου.
 
  • Η ανάπτυξη και παιδαγωγικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων στο Δήμο Κορινθίων.
 
Οι παιδαγωγικές και επιμορφωτικές παρεμβάσεις θα περιλαμβάνουν: α) τη δημιουργία και λειτουργία «ανοιχτού» σχολείου που θα απευθύνεται τόσο σε ενήλικες όσο και σε ανήλικους, β) τη δια βίου εκπαίδευση, γ) επιμορφωτικά σεμινάρια και δ) εκδηλώσεις οι οποίες θα συναρθρώνονται με τις γενικότερες πολιτικές του Δήμου ή θα αποτελούν ad hoc παρεμβάσεις
………………………………………………………………………………………………
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 165 / 2010 .-
        
       Ο Πρόεδρευων                  Ο Γραμματέας                 Τα Μέλη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φλεβάρης
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 17-06-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄αυτού
 
 
   
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ