Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων για συμμετοχή στη διοργάνωση της 7ης γιορτής παραδοσιακών χορ

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 167
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 11ο :  «Αίτηση Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων για συμμετοχή στη
                        διοργάνωση της 7ης γιορτής παραδοσιακών χορών»
 
   
       Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρείς (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης.
Απόφαση: 167 Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας
                          διάταξης ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξαμιλίων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11475/12-05-2010 έγγραφό του, αιτήθηκε την συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες διοργάνωσης της 7ης Γιορτής Παραδοσιακών Χορών, που θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2010 στο Θέατρο Εξαμιλίων “Μίκης Θεοδωράκης”. Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν όλα τα χορευτικά τμήματα του ανωτέρω Συλλόγου, χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέων Κρυονερίου, του Δήμου Θερμης Αιτωλοακαρνανίας και του Συλλόγου Γυναικών Υάμπολης Εξάρχου του Δήμου Αταλάντης.
            Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε να συμμετέχει ο Δήμος με το ποσό των 5.000,00 € για την κάλυψη των δαπανών ενοικίασης φορεσιών για τους χορευτές του Συλλόγου, εκτύπωσης προσκλήσεων, αφισών, διαφημιστικών εντύπων και προγραμμάτων, ηχητικής κάλυψης, προμήθεια γραφικής ύλης –φακέλους, παράθεση γεύματος των χορευτικών τμημάτων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση και έξοδα διαμονής.
 
            Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση  και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.πρωτ. 11475/12-05-2010 έγγραφο του Πολιτιστικού Συλλόγου Εξαμιλίων, την εισήγηση του Δημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες διοργάνωσης από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εξαμιλίων της 7ης Γιορτής Παραδοσιακών Χορών με το ποσό των 5.000,00€. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την 27η Ιουνίου 2010 στο Θέατρο Εξαμιλίων Μίκης Θεοδωράκης. Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες ενοικίασης φορεσιών για τους χορευτές του Συλλόγου, εκτύπωσης προσκλήσεων, αφισών, διαφημιστικών εντύπων και προγραμμάτων, ηχητικής κάλυψης, προμήθειας γραφικής ύλης –φακέλους, παράθεσης γεύματος των χορευτικών τμημάτων που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση και έξοδα διαμονής.
Πρόκειται για μία πολιτιστικού περιεχομένου εκδήλωση, που προάγει τα πολιτιστικά και τα πνευματικά ενδιαφέροντα των δημοτών, στις δαπάνες της οποίας μπορεί να συμμετέχει ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 158 § 3β του Ν. 3463/2006.
Για τη κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα προβλεφθεί σχετική πίστωση στο προϋπολογισμό 2010 με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 167 / 2010.-
   Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν            Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ              ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ           ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 21-06-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ