Αίτημα Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, για οικονομική ενίσχυση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 171
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 16ο :  «Αίτημα Συλλόγου Φίλων του Λαογραφικού Μουσείου, για
                       οικονομική ενίσχυση» 
 
           Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρείς (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος  Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης, 7) Χρήστος Μελέτης.
           
Απόφαση: 171 Ο Προεδρεύων  εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας
                            διάταξης   έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 3-6-2010 αίτηση του Συλλόγου των Φίλων του Ιστορικού-Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου, με την οποία ζητούν οικονομική ενίσχυση για τη πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε ότι το Μουσείο λειτουργεί αδιάλειπτα στη πόλη μας τα τελευταία είκοσι χρόνια και πλέον. Στην 20χρονη πορεία του έχει βοηθήσει σημαντικά στη προβολή των παραδοσιακών εθίμων της πόλης μας, αλλά και άλλων πόλεων της Ελλάδας.
           Έχει πραγματοποιήσει εκθέσεις με λαογραφικά έργα, ημερίδες με ειδικούς επιστήμονες με σκοπό την προβολή του παραδοσιακού τοπικού πολιτισμού. Προτείνω λοιπόν την οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου με το ποσό των 10.000 €.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την επιχορήγηση του Συλλόγου των Φίλων του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου Β. Πετροπούλου – Π. Γαρταγάνη με το ποσό των 10.000 € , για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
            Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του προϋ/σμού έτους 2010 με ΚΑ 00/6735 και τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» αρχικού ποσού 70.000 €., η οποία δεν υπερβαίνει το 1,5% του συνόλου των τακτικών εσόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010.
………………………………………………………………………………………………
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος
ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 171 / 2010
   
   Ο   ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ                 Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                   ΤΑ   ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 5-7-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ