Ανάθεση στη ΔΑΚΕΚ της εκτέλεσης του έργου ΄΄Επισκευή – –συντήρηση 4ου Λυκείου Κορίνθου΄΄

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           
       ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 176
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 10/11-6-2010)
 
ΘΕΜΑ 21ο :  «Ανάθεση στη ΔΑΚΕΚ της εκτέλεσης του έργου ΄΄Επισκευή –
                        συντήρηση 4ου Λυκείου Κορίνθου΄΄»
 
         
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημαρχείο Κορίνθου την 11η Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00, ύστερα από την αριθμ. 13.809/04.06.2010 πρόσκληση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Δαλαμαρίνη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 και 100 του Ν. 3463/2006.
            Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες είκοσι τέσσερις (24) κι έλειπαν τρεις (3) κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.
            Ο Δήμαρχος κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, που κλήθηκε νόμιμα με την ίδια πρόσκληση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, ήταν παρών.
Επίσης με την ίδια πρόσκληση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων : 1) Βασίλειος Λέκκας - Αρχαίας Κορίνθου, 2) Βασίλειος Ρούκης– Ξυλοκέριζας, 3)Αναστάσιος Τσαγρής – Εξαμιλίων, 4) Αναστάσιος Καραβοκύρης – Σολομού, καθώς και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων κ. Παύλος Πέππας, οι οποίοι ήταν απόντες.
Π α ρ ό ν τ ε ς
 
1) Γεώργιος Δαλαμαρίνης, Προεδρεύων, 2) Μιχαήλ Περόγαμβρος, 3) Ιωάννης Ανδρέου, 4) Χαράλαμπος Ντιγκιρλάκης, 5) Δημήτριος Φλεβάρης, 6) Νικόλαος Σταυρέλης, 7) Γεώργιος Φαρμάκης, 8) Παύλος Παππάς, 9) Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη, 10) Δημήτριος Τζαναβάρας, 11) Παναγιώτης Γκουργιώτης, 12) Βασίλειος Κωνσταντογιάννης, 13) Χρήστος Μελέτης, 14) Σταύρος Κεφάλας, 15) Ιωάννης Βορτελίνος, 16) Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος,17) Κασίμης Χαράλαμπος, 18) Λιάπης Χρήστος, 19) Γρηγόριος Καρπούζης, 20) Παναγιώτης Λούμπας, 21) Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, 22) Παναγιώτης Λουζιώτης,23) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 24) Γεώργιος Κουκουλίδης.
 
Α π ό ν τ ε ς
 
1) Θεμιστοκλής Κλεπετσάνης, 2) Φώτης Τζαναβάρας, 3) Κων/νος ) Γιώτης.
 
Ο Προεδρεύων αφού διαπίστωσε απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Υπενθυμίζεται ότι έχουν αποχωρήσει οι 1) Γεώργιος Κουρούμπαλης, 2) Ιωάννης Βορτελίνος ,3) Θεμιστοκλής Κουτσογκίλας και 4) Παναγιώτης Λούμπας, 5) Γρηγόρης Καρπούζης, 6) Χρήστος Λιάπης, 7) Χρήστος Μελέτης
           
Απόφαση: 176   Ο Προεδρεύων εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας
                             διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
   «Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου εκπόνησε τη μελέτη της εργασίας «Συντήρηση-Επισκευή 4ου Λυκείου Κορίνθου» συνολικής δαπάνης 53.550,00 (ποσό 45.000 + ΦΠΑ 8850,00) EURO με αριθμό μελέτης 54/2009.
   Σύμφωνα με τον Ν. 3463/2006 και την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87, ο Δήμος μπορεί, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να αναθέτει σε επιχείρηση Ο.Τ.Α. την εκτέλεση εργασίας αν ο προϋπολογισμός δεν ξεπερνά το ποσό των 45.000,00 EURO
Η Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρία Κορίνθου είναι εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ, με αύξοντα αριθμό 25335 και ως εκ τούτου πληροί  όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου και τις απαιτήσεις της μελέτης για την ανάληψη της κατασκευής της εν λόγω εργασίας. 
Το ανωτέρω έργο είχε δοθεί με την υπ΄αριθμ. απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 9/249/2009 στην Α.Κ.Δ.Ε.Δ.Κ. , η οποία και μετατράπηκε σε ΔΑΚΕΚ. Το έργο δεν πρόλαβε να εκτελεστεί από την Α.Κ.Δ.Ε.Δ.Κ. λόγω της μετατροπής της , έτσι το έργο θα το εκτελέσει η μετατρεπόμενη ΔΑΚΕΚ.
3) Σύμφωνα με την ευεργετική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87, ο ανάδοχος (Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρία Κορίνθου), δύναται να μην καταβάλλει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης. 
 Κατόπιν αυτών
Εισηγούμεθα την ανάθεση της παραπάνω εργασίας στην ΔΑΚΕΚ.»
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Δ. 171/87 και του άρθρου 268 § 1 του Ν. 3463/2006 και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Αναθέτει απευθείας στην Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Κατασκευαστική Εταιρεία Κορίνθου, η οποία είναι εγγεγραμμένη στα ΜΕΕΠ με αύξοντα αριθμό 25335, για οικοδομικά έργα, την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή- Συντήρηση 4ου Λυκείου Κορίνθου» προϋπολογισμού 45.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 19%, ήτοι συνολικού ποσού 53.550,00€, με αριθμό μελέτης 54/2009.
 
Β. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2010 με ΚΑ 30/7331.0097 και τίτλο «Επισκευή -Συντήρηση 4oυ Λυκείου Κορίνθου» ποσού 53.550,00€.
 
……………………………………………………………………………………………
            Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
            Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10 / 176 / 2010.-
   
 
    Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ε Υ Ω Ν         Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ            ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΕΒΑΡΗΣ
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 23-06-2010
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
και αντ΄ αυτού
 
 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ